Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 418

 Κατεβάστε το αρχείο(pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 418 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συγκρότησης  επιτροπής προμηθειών Π.Ε. Καβάλας για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3855/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής,  που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7)  Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η  υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 418 : Εισηγούμενη το έβδομο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Καβάλας με το  υπ’ αριθμ. 03/οικ.3538/23-9-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 41 του ΕΚΠΟΤΑ (αρ.11389/8-3-93 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.) η  αρμοδιότητα για την ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών (τροφίμων, αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου και πετρελαιοειδών) των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού των συνδέσμων τους, των  δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου ανήκει στον Νομάρχη και ασκείται από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες Εμπορίου των Ν.Α. Επισημαίνεται ότι, όταν ειδικοί λόγοι καθιστούν αδύνατη ή προδήλως δυσχερή την ανάδειξη χορηγητών για τα είδη των ανωτέρω περιπτώσεων από τις ανωτέρω Υπηρεσίες των Ν.Α.  δύναται να παρασχεθεί εξουσιοδότηση στον ενδιαφερόμενο φορέα για την ανάδειξη από τον ίδιο προμηθευτών- χορηγητών με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ύστερα από  γνωμοδότηση της επιτροπής προμηθειών της νομαρχίας. Σύμφωνα με το άρθρο 283 παρ.2 του Ν.3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» οι Περιφέρειες υπεισέρχονται, αυτοδικαίως, μετά την έναρξη των αρμοδιοτήτων τους, σε όλα τα δικαιώματα καθώς και στις υποχρεώσεις των Νομαρχιακών  Αυτοδιοικήσεων. Ύστερα από τα παραπάνω και το σχετικό έγγραφο του Δήμου Καβάλας, με το οποίο ζητά να εξαιρεθεί και να τους δοθεί εξουσιοδότηση ώστε οι εν λόγω προμήθειες να  διενεργηθούν από τον Δήμο Καβάλας, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την συγκρότηση Επιτροπής Προμηθειών της Π.Ε. Καβάλας, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας: 1. Κλειτσιώτης Ιωάννης του κλάδου  ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από την Καραβασίλη Βαρβάρα του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού που  υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού. 2. Κουμνιώτης Ιωάννης του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης ως μέλος, αναπληρούμενο από τον  Λαζαρίδη Ελευθέριο του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας- Αλιείας-Τροφίμων που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης. 3. Παπαδοπούλου Ανθή του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων  που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού ως μέλος, αναπληρούμενη από την Ηλιάδου Χρυσούλα του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Έργο της Επιτροπής Προμηθειών της Π.Ε. Καβάλας είναι η παροχή εξουσιοδότησης στον ενδιαφερόμενο φορέα για την ανάδειξη από τον ίδιο  προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Συγκροτεί επιτροπή προμηθειών Π.Ε. Καβάλας για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού αποτελούμενη τους παρακάτω υπαλλήλους της  Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας:
1. Κλειτσιώτης Ιωάννης του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από την Καραβασίλη Βαρβάρα του  κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού.
2. Κουμνιώτης Ιωάννης του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης ως μέλος, αναπληρούμενο από τον Λαζαρίδη Ελευθέριο του κλάδου ΤΕ  Τεχνολογίας Γεωπονίας- Αλιείας-Τροφίμων που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης.
3. Παπαδοπούλου Ανθή του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού ως μέλος, αναπληρούμενη από την Ηλιάδου Χρυσούλα του κλάδου  ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Έργο της Επιτροπής Προμηθειών της Π.Ε. Καβάλας είναι η παροχή εξουσιοδότησης στον ενδιαφερόμενο φορέα για την ανάδειξη από τον ίδιο προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 418/2011.

                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

 

                                         ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                                              ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                                                    ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                                                                            ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                                                                                                      ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                                                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

                                        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                          ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 393 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012 12:14
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 417 2011 Απόφαση 419 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή