Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 412

 Κατεβάστε το αρχείο(pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 412 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού 3/2011 της Επιτροπής αξιολόγησης  αποτελεσμάτων του Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού «για τον καθαρισμό των χώρων του Διοικητηρίου, του Κ.Ε.Π., του Οργανισμού Καπνού, του Γ.Γ.Α. Θάσου και Χρυσούπολης και του Αγροτικού Κτηνιατρείου  Καβάλας, Χρυσούπολης και Θάσου, του ΚΕ.Σ.Υ.Π. , του ΚΤΕΟ Καβάλας και του Τουριστικού Γραφείου Καβάλας στο Αεροδρόμιο στη Χρυσούπολη Καβάλας» Προϋπολογισμού: 85.000,00€ και χρονικής διάρκειας  από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2011. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής  Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3855/20- 9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 6) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1)  Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 2) Αϊχάν Σιακήρ μέλος και 3)Σταύρος Καβαρατζής μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ  Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 412 : Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Καβάλας, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 3511/22-9-11 έγγραφο , το οποίο αναφέρεται στο από 15-9-2011 συνημμένο Πρακτικό 3/2011, του διαγωνισμού «Καθαρισμός των χώρων του Διοικητηρίου, του Κ.Ε.Π., του Οργανισμού Καπνού, του Γ .Γ. Α. Θάσου και  Χρυσούπολης και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καβάλας, Χρυσούπολης και Θάσου, του ΚΕ.ΣΥ.Π., του ΚΤΕΟ Καβάλας και του Τουριστικού Γραφείου Καβάλας στο Αεροδρόμιο στη Χρυσούπολη Καβάλας». Στο πιο  πάνω Πρακτικό 3/2011 αναφέρεται ότι μετά την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών των τριών συμμετεχόντων 1. EXPRESS CLEANING ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΛΤΣΙΟΣ , 2. ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και 3.  CLEANING SERVICES ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: α. Στις υπεύθυνες δηλώσεις της EXPRESS CLEANING ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΛΤΣΙΟΣ ο δηλών ενώ υπογράφει με ημερομηνία 19/7/2011, το γνήσιο υπογραφής είναι θεωρημένο από το ΚΕΠ με ημερομηνία 15/7/2011 και β. Στις υπεύθυνες δηλώσεις των ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ο δηλών ενώ υπογράφει με ημερομηνία 19/7/2011, το  γνήσιο υπογραφής είναι θεωρημένο από το ΚΕΠ με ημερομηνία 18/2/2011και 18/7/2011. H Επιτροπή δεν θεώρησε λόγο απόρριψης την ημερολογιακή διαφορά και αποφάσισε να κάνει δεκτές τις τεχνικές  προσφορές και των τριών εταιριών και προχώρησε στην βαθμολόγησή τους όπως αναφέρεται στο συνημμένο Πρακτικό και προτείνει τη συμμετοχή τους στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την  αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του συνημμένου Πρακτικού 3/2011 του διαγωνισμού «για τον καθαρισμό των χώρων του Διοικητηρίου, του Κ.Ε.Π., του Οργανισμού Καπνού, του Γ.Γ.Α. Θάσου και Χρυσούπολης και του Αγροτικού  Κτηνιατρείου Καβάλας, Χρυσούπολης και Θάσου, του ΚΕ.Σ.Υ.Π. , του ΚΤΕΟ Καβάλας και του Τουριστικού Γραφείου Καβάλας στο Αεροδρόμιο στη Χρυσούπολη Καβάλας». Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής  Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

(με ψήφους 5 υπέρ και 1 λευκό)

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό 3/2011 του Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού «για τον καθαρισμό των χώρων του Διοικητηρίου, του Κ.Ε.Π., του Οργανισμού Καπνού, του Γ.Γ.Α. Θάσου και Χρυσούπολης και του  Αγροτικού Κτηνιατρείου Καβάλας, Χρυσούπολης και Θάσου, του ΚΕ.Σ.Υ.Π. , του ΚΤΕΟ Καβάλας και του Τουριστικού Γραφείου Καβάλας στο Αεροδρόμιο στη Χρυσούπολη Καβάλας» Προϋπολογισμού: 85.000,00€ και χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2011. Μειοψήφησε το μέλος Χρήστος Τρέλλης, ο οποίος ψήφισε Λευκό. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 412/2011.

                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

 

                                          ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                                                  ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                                                          ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                                                             ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                                                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 407 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012 10:13
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 411 2011 Απόφαση 413 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή