Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 411

 Κατεβάστε το αρχείο(pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 30/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 411 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών ΑΜΘ και  Περιφερειακών Συμβούλων. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 16 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος  όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3738/13-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Δημήτριος Σαλτούρος (αναπληρωματικό ) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος  Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 9) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό ) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν  και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 411 : Εισηγούμενη το εικοστό πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών ότι σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.3852/2010, οι Περιφερειάρχες, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι μετακινούνται εκτός της έδρας της Περιφέρειας μετά  από απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών ΠΕ Έβρου Γεωργίας Μαυρανεζούλη – Νικολάου, ΠΕ Καβάλας Αρχέλαου Γρανά , Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογεννούς Τομέα Γεώργιου Ούστογλου και του Περιφερειακού Συμβούλου Γεώργιου Γερομάρκου. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τις παρακάτω μετακινήσεις των Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων ως εξής: Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου Γεωργίας Μαρανεζούλη - Νικολάου 1. 06/09/2011 με επιστροφή 6/09/2011 Αθήνα   Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σκανδαλίδη . Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας Αρχέλαου Γρανά 1. 07/07/2011 με επιστροφή 07/07/2011 Αθήνα – Επίσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη και Τροφίμων. 2. 06/09/2011 με επιστροφή 06/09/2011 Αθήνα – Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σκανδαλίδη . Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Γεώργιου Ούστογλου 1. 06/09/2011 με επιστροφή 07/09/2011 Αθήνα – Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σκανδαλίδη . Περιφερειακού Συμβούλου Γεώργιου Γερομάρκου  1. 05/07/2011 με επιστροφή 05/07/2011 Αθήνα – Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού σχετικά με το θέμα του ΑΟΚ Καβάλας. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 411/2011.

                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                       ΤΑ ΜΕΛΗ                 

 

                                                           ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                      ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ 
                                                                                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ
                                                                                                                                      ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                                                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                                                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

                                                              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                                 ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 344 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012 10:05
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 410 2011 Απόφαση 412 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή