Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 410

 Κατεβάστε το αρχείο(pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 30/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 410 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον Αθλητικό  Πολιτιστικό Σύλλογο Μεσοχωρίου εκδήλωσης στα πλαίσια του εορτασμού του οικισμού. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 16 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης  ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3738/13-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι  κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Δημήτριος Σαλτούρος (αναπληρωματικό  ) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 9) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό ) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος και 2)  Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 410 : Εισηγούμενη το εικοστό θέμα  ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ροδόπης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 2188/12- 9-2011 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Κάθε  χρόνο την ημέρα του Εορτασμού της Υψώσεως Του Τιμίου Σταυρού, λόγω του εορτασμού του Ιερού Ναού του οικισμού Μεσοχωρίου του Δήμου Κομοτηνής, ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωρίου,  πραγματοποιεί διήμερες εορταστικές εκδηλώσεις στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου. Συμβάλλοντας στην δημιουργία πολιτιστικού έργου, στην τόνωση της πολιτιστικής ανάπτυξης, η υπηρεσία: 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την κάλυψη ους δαπανών του προϋπολογισμού της πιο πάνω διοργάνωσης, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα για την προμήθεια τροφίμων - κρεατικών ύψους 800 Ευρώ, σε Βάρος της πίστωσης του  προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μεσοχωρίου εκδήλωσης στα πλαίσια του εορτασμού του οικισμού και την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης, ύψους 800 Ευρώ, σε Βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 410/2011.

                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ     

 

                                                                 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ
                                                                                                                                                      ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                                                                                                               ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
                                                        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                          ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 356 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012 09:24
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 409 2011 Απόφαση 411 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή