Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 408

 Κατεβάστε το αρχείο(pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 30/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.Αριθ. Απόφασης 408 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το  Όμιλο αντισφαίρισης Ξάνθης του 7ου Πανελλαδικού Πρωταθλήματος Αντισφαίρισης Κοριτσιών. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 16 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της     Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3738/13-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης  Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Δημήτριος Σαλτούρος (αναπληρωματικό ) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 9)   Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό ) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα  Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 408 : Εισηγούμενη το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής  Μέριμνας της ΠΕ Ξάνθης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 4715/8-9- 2011 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σας γνωρίζουμε ότι στη Ξάνθη, στις 21 – 25 Σεπτέμβρη, θα διοργανωθεί το 7ο Πανελλαδικό Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης Κοριτσιών. Ο όμιλος αντισφαίρισης Ξάνθης ζητά τη συνδιοργάνωση των αγώνων με την Περιφέρεια ΑΜΘ . Στο 7ο  Πανελλαδικό Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης (Κοριτσιών) θα συμμετέχουν αθλήτριες από όλη της Ελλάδα και αναμένεται να φιλοξενηθούν 120 – 150 άτομα, αθλήτριες και συνοδοί. Πρόκειται για μια εκδήλωση ευρείας απήχησης που θα συμβάλλει στην προβολή του τοπικού στοιχείου μέσω του αθλητισμού, πολιτισμού και τουρισμού, καθώς και στην αύξηση εισοδήματος της τοπικής αγοράς. Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 1.800,00€ περίπου. Η Περιφέρεια θα καλύψει το ποσό των 750,00€ και το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από τον Όμιλο  Αντισφαίρισης Ξάνθης και χορηγούς της εκδήλωσης. Κατόπιν των ανωτέρω , η υπηρεσία: 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη της δαπάνης του προϋπολογισμού της πιο πάνω διοργάνωσης, εις βάρος της πίστωσης του έργου με κωδικό 0405003 και τίτλο «Έργα Τουριστικής Προβολής και Πολιτιστικού  Ενδιαφέροντος» του προγράμματος ΚΑΠ Επενδύσεις ΚΑΕ 2071.9779 Οικονομικού Έτους 2011 . Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με το Όμιλο αντισφαίρισης Ξάνθης του 7ου Πανελλαδικού Πρωταθλήματος Αντισφαίρισης Κοριτσιών και την κάλυψη μέρους της δαπάνης του  προϋπολογισμού της διοργάνωσης, ύψους 750,00 €, σε βάρος της πίστωσης του έργου με κωδικό 0405003 και τίτλο «Έργα Τουριστικής Προβολής και Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος» του προγράμματος ΚΑΠ Επενδύσεις ΚΑΕ 2071.9779 Οικονομικού Έτους 2011 της ΠΕ Ξάνθης . Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 408/2011.

                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                             ΤΑ ΜΕΛΗ

 

                                               ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                           ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                                        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ
                                                                                                                              ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                                                                                          ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                                          ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
                                                 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                  ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 348 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 14:04
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 407 2011 Απόφαση 409 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή