Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 407

 Κατεβάστε το αρχείο(pdf)

 

                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α


Του Πρακτικού αριθ. 30/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 407 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον  Σύλλογο Μικρασιατών Ν. Καβάλας «Μνήμη Μικράς Ασίας» Έκθεσης Φωτογραφίας και παράλληλων εκδηλώσεων. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 16 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα  13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3738/13-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος  χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3)  Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Δημήτριος Σαλτούρος (αναπληρωματικό ) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος  Μιχελής μέλος 9) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό ) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν  νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 407 : Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 4171/5-9-2011 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Ως γνωστόν καθιερώθηκε η  14η Σεπτεμβρίου ως Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τη Βουλή των Ελλήνων. Ο σύλλογος Μικρασιατών Ν. Καβάλας «Μνήμη Μικράς Ασίας» προγραμματίζει μιαν έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Πόλη, Νοσταλγία μου», με παράλληλες εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες της δημοτικής Καπναποθήκης από 10/9/2011 έως 14/9/2011. Η έκθεση  αυτή είναι δουλειά του Lozan Mubadilleri Vakfi, (Iδρυμα Ανταλλαγέντων Λωζάνης) και έχει θέμα τις προσωπικές ιστορίες των ξεριζωμένων Ρωμιών της Πόλης, όπως προκύπτουν μέσα από τις  συνεντεύξεις 47 προσφύγων που εξαναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν τις δεκαετίες 1950 και 1960. Λεπτομέρειες για την ποιότητα, τους στόχους και τον κύκλο εργασιών της διοργάνωσης  καταγράφονται στο συνημμένο σχετικό α’ έγγραφο. Κατά την διάρκεια της έκθεσης θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ του Ομέρ Ασάν «Πού πας αδελφέ: Μια ιστορία αποχωρισμού»- «Kardes  nereye: Bir Ayrilik Oykusu». Πρόκειται για προσωπικές ιστορίες προσφύγων: Ελλήνων που εδιώχθησαν από τον Πόντο και ήρθαν στη Μακεδονία και Τούρκων από τη Θεσσαλονίκη και την Αν.  Μακεδονία και εγκαταστάθηκαν στην Ορντού (Κοτύωρα). Αποχωρισμός – φιλία – νοσταλγία, είναι το τρίπτυχο που επιχειρεί να ανιχνεύσει τα τραύματα που άφησε η προσφυγιά. Κατόπιν των  ανωτέρω , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη της δαπάνης του προϋπολογισμού της διοργάνωσης, ύψους 1.400,00 €, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα εξόδων, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της  Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ                                 ΚΟΣΤΟΣ                                                   ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ενοικίαση αίθουσας                                € 175,00  συν ΦΠΑ                     «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» Δημοτική Κοινωνική Επιχείρηση Καβάλας,

                                                                                                          Ομονοίας 117 Καβάλα, ΑΦΜ: 999867290, ΔΟΥ Α Καβάλας
Φιλοξενία κου Γκλαβάκη:                            € 150,00 περίπου                  α) GALAXY HOTEL, 27 El. Venizelou str., Kavala. ΑΙΡΟΤΕΛ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                    

                                                                                                           ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΕΔΡΑ: Μ ΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 114 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11527,   AΦΜ: 094223361 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

                                                                                                        β) Ευάγγελος Λένας & ΣΙΑ ΕΕ, Χρ. Σμύρνης 3 ΑΦΜ: 999351015 ΔΟΥ: Β Καβάλας. (Ταβέρνα «Φλοίσβος»)

Μεταφορά υλικού :                                    € 150,00 περίπου                   Εκκρεμούν τα στοιχεία του Αποστολέα

Οπτικοακουστική υποστήριξη:                      € 600,00 συν ΦΠΑ                Αναστασιάδης Βασίλειος, ενοικίαση τεχνικού εξοπλισμού, Ομονοίας 25 Καβάλα, ΑΦΜ: 043519842, ΔΟΥ: Α Kαβάλας

Διαφημιστικά έντυπα:                                  € 200,00 συν ΦΠΑ                Γραφικές Τέχνες Κωνσταντίνος Πολιτάκης, Κλείτου 10, 65403 Καβάλα, ΑΦΜ: 47091639, ΔΟΥ: Α Καβάλας

ΣΥΝΟΛΟ                                                   1,400.00 € (συμπ. ΦΠΑ)

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με τον Σύλλογο Μικρασιατών Ν. Καβάλας «Μνήμη Μικράς Ασίας» Έκθεσης Φωτογραφίας και παράλληλων εκδηλώσεων και την κάλυψη μέρους της  δαπάνης του προϋπολογισμού της διοργάνωσης, ύψους 1.400,00 €, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351 ΚΑΕ  0844 οικονομικού έτους 2011. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 407/2011.


                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ

                                            

                                                       ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                                   ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ

                                                                                                                                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                                                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ
                                                                                                                                               ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                                                                                                           ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                                                          ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                        ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 457 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 13:55
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 406 2011 Απόφαση 408 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή