Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 337

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού αριθ. 26/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 337 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες επισκευής – συντήρησης κτιρίου Λαθρομεταναστών Φερών». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3099/5-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου, μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής και 8)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος. Απόντες ήταν:1) ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) ο κ. Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη. ΑΠΟΦΑΣΗ 337: Εισηγούμενη το εικοστό τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης, η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ’ αριθμ. Η - 3174/20-7-2011 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: 1. Την απόφαση με αριθμό 190 / 30-08-2010 της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Έβρου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του από 28-12-2010 διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού, στην Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Α. ΜΑΝΤΑΛΙΔΗΣ Σ. με έκπτωση 8,0 %. 2. Το από 09-11-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό ύψους 44.185,50 € (με ΦΠΑ), και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 08 – 02 - 2011. 3. Την με Α.Α. 123/2011 Απόφαση της Ο.Ε. Α.Μ.Θ. χορηγηθείσα 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-06-2011. 4. Την από 20-6-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-09-2011. 5. Την από 29-06-2011 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ για χορήγηση ολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 30-09-2011 καθώς και την αριθμ.65/14-07-2011 θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εβρου. Και επειδή ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος κ/ξ για την ανάγκη παράτασης και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, δηλαδή λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου, των καιρικών συνθηκών, των ειδικών συνθηκών κράτησης λαθρομεταναστών, φιλοξενεί με υπερπληρότητα λαθρομετανάστες, της έρευνας για μεταφορά αυτών σε άλλο κτίριο, όπου τελικά το πρόβλημα αντιμετωπίσθηκε με την αναγκαστική εκκένωση του μισού κτιρίου, και την μεταφορά των λαθρομεταναστών στο άλλο μισό, γεγονός που καθυστέρησε την έναρξη και την ομαλή συνέχιση των εργασιών αλλά και της αύξησης ποσοτήτων συμβατικών εργασιών λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης. Κατόπιν τούτων η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες επισκευής – συντήρησης κτιρίου Λαθρομεταναστών Φερών» μέχρι 30-09-2011. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΦΟΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                             

   

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες επισκευής – συντήρησης κτιρίου Λαθρομεταναστών Φερών» μέχρι 30-09-2011. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 337/2011.

 

 

 

           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                             ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
       ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

                                                            

 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                      
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ

Διαβάστηκε 451 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012 13:30
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 336 2011 Απόφαση 339 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή