Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 336

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού αριθ. 26/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 336 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Προστασία ισόπεδης διάβασης στο ρέμα Λοχίας καθώς και κατασκευή σωληνωτού οχετού σε αγροτικό δρόμο στο Δήμο Κυπρίνου» Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3099/5-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου, μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής και 8)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος. Απόντες ήταν:1) ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) ο κ. Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη. ΑΠΟΦΑΣΗ 336: Εισηγούμενη το εικοστό δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης, η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ’ αριθμ. Η - 3176/20-7-2011 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: 1) Την απόφαση με αριθμό 532/22-12-2010 της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Έβρου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του από 20-12-2010 διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού, στον ΜΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΔΕ. με έκπτωση 8,00%. 2) Το από 27-12-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό ύψους 22.617,08 € με (Φ.Π.Α.), και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 27-02- 2011. 3) Την από 08-06-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-09-2011. 4) Την με αριθμό 62/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. για έγκριση 1ης παράτασης έως 30-06-2011 5) Την από 15-06-2011 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος ΔΤΕ. ΠΕ ΕΒΡΟΥ για χορήγηση παράτασης ολικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου έως 30-09-2011 καθώς και την αριθμ. 67 / 14-07-2011 Θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Και επειδή ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος για την ανάγκη παράτασης, δηλαδή την αδύνατη προσέγγιση του χώρου λόγω αυξημένης βροχόπτωσης, αλλά και σε συνδυασμό με την αδυναμία του λατομείου παραγωγής κατάλληλου υλικού (πέτρες) οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατασκευή σαραζανέτ. Κατόπιν τούτων η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Προστασία ισόπεδης διάβασης στο ρέμα Λοχίας καθώς και κατασκευή σωληνωτού οχετού σε αγροτικό δρόμο στο Δήμο Κυπρίνου» μέχρι 30-09-2011. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΦΟΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                             

   

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Προστασία ισόπεδης διάβασης στο ρέμα Λοχίας καθώς και κατασκευή σωληνωτού οχετού σε αγροτικό δρόμο στο Δήμο Κυπρίνου» μέχρι 30-09-2011. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 336/2011.

 

 

           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                             ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
       ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

                                                            

 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                      
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ

Διαβάστηκε 362 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012 13:28
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 335 2011 Απόφαση 337 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή