Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Oικονομική Αποφάσεις

2011 Απόφαση 335

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού αριθ. 26/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 335 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση τεχνικού στον Κυπρίνο». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3099/5-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου, μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής και 8)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος. Απόντες ήταν:1) ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) ο κ. Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη. ΑΠΟΦΑΣΗ 335: Εισηγούμενη το εικοστό πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης, η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ’ αριθμ. Η - 3177/20-7-2011 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: 1) Την απόφαση με αριθμό 535 / 22-12-2010 της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Έβρου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του από 21-12-2010 διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού, στον ΜΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΔΕ με έκπτωση 12,0 %. 2) Το από 27-12-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό ύψους 21.559,99 € (με ΦΠΑ), και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 24 – 02 - 2011. 3) Την με αριθμό 60/2011 απόφαση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία χορηγήθηκε 1η παράταση εκτέλεσης εργασιών έως 30/06/2011 4) Την από 8-06-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-09-2011. 5) Την από 23-06-2011 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ για χορήγηση ολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 30-09-2011 καθώς και την αριθμ. 68/14-7-2011 θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Και επειδή ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος για την ανάγκη παράτασης, δηλαδή: 1. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. (Χειμερινή περίοδος και μετά έντονες βροχοπτώσεις Μάιο και Ιούνιο) 2. Λόγω της φύσης του έργου και της σύστασης του εδάφους γύρω από το έργο. Αργιλικό έδαφος με έντονες ζυμώσεις δίπλα στο ρέμα, που βουλιάζει ακόμα και τώρα. 3. Λόγω της αδυναμίας προμήθειας θραυστού υλικού λατομείου, μέχρι να δοθεί η σχετική άδεια στα λατομεία της περιοχής από την αρμόδια περιφερειακή αρχή. Επίσης ο ανάδοχος όπως αναγράφει και στην αίτησή του παραιτείται από κάθε απαίτηση για αποζημίωση που θα προκύψει από την παράταση αυτή. Κατόπιν τούτων η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση τεχνικού στον Κυπρίνο», μέχρι 30-09-2011. ΑΔΑ: 4ΑΧΧ7ΛΒ-Π48 Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΦΟΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                             

   

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση τεχνικού στον Κυπρίνο», μέχρι 30-09-2011. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 335/2011.

 

 

           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                             ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
       ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

                                                            

 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                      
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ

Διαβάστηκε 331 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012 13:26
Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

Τελευταία άρθρα από τον/την Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

FaLang translation system by Faboba