Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Oικονομική Αποφάσεις

2011 Απόφαση 334

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού αριθ. 26/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 334 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση κτιριακών υποδομών Νομαρχίας Έβρου – Αποκατάσταση παλαιάς Νομαρχίας (Γ΄ Φάση)». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3099/5-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου, μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής και 8)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος. Απόντες ήταν:1) ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) ο κ. Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη. ΑΠΟΦΑΣΗ 334: Εισηγούμενη το εικοστό θέμα ημερήσιας διάταξης, η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ’ αριθμ. Η - 3178/20-7-2011 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: 1. Την απόφαση με αριθμό 233/07-07-2009 της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Έβρου, με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά τα πρακτικά1/26-5-2009& 2/29-5-2009 της Α΄Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων ΟΤΑ Β΄βαθμο’υ Περ. ΑΜΘ9άρθρο 18 Ν.2218/94) στην Κ/ΞΙΑ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΟΤΣΑΦΤΗΣ 2. Την από 23/09/2008 σύμβαση ύψους 974.438,67 € (με ΦΠΑ), και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 21/05/2010 3. Την από 22/06/2011 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-12-2011. 4. Την από 29-03-2011 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ για χορήγηση ολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 30-06-2012 με τις νόμιμες αναθεωρήσεις καθώς και την αριθμ 69/14-07-2011 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εβρου. Και επειδή ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος κ/ξία για την ανάγκη παράτασης και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της: α) Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Η – 470/12-02-2010 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, έγινε αποδεκτή η από 02-02-2010 ταυτάριθμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας για τη διακοπή εκτέλεσης των εργασιών από τις 03-02- 2010 λόγω μη πληρωμής από το Π.Τ.Α. της 1ης εντολής πληρωμής. Η διακοπή συνεχίστηκε μέχρι και τις 24-02-2010 οπότε και η ανάδοχος εταιρεία με έγγραφό της αυτοβούλως δήλωσε ότι ξεκινά και πάλι τις εργασίες. β) Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Η – 3229/18-06-2010 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, έγινε αποδεκτή η από 09-06-2010 ταυτάριθμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας για τη διακοπή εκτέλεσης των εργασιών από τις 08-06-2010 λόγω μη πληρωμής από το Π.Τ.Α ποσού 51.538,36 € υπολοίπου της 2ης εντολής πληρωμής. Για να αποφευχθεί το πιθανό ενδεχόμενο της διάλυσης της σύμβασης, που θα μπορούσε να ζητηθεί από την ανάδοχο κ/ξία μετά δίμηνο από την παραπάνω δήλωση διακοπής εργασιών, το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου το Σεπτέμβριο του 2010 εξασφάλισε και τροφοδότησε τη χρηματοδότηση του έργου από ιδίους πόρους με το ποσό των 370.000,00 €. Η πληρωμή τελικά από το Π.Τ.Α. έγινε στις 21/03/2011. ΑΔΑ: 4ΑΧΧ7ΛΒ-Γ1Ο γ) Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Η – 2805 / 08-07-2011 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, έγινε αποδεκτή η από 05-07-2011 ταυτάριθμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας για τη διακοπή εκτέλεσης των εργασιών από τις 08-07-2011 λόγω μη πληρωμής της 6ης εντολής πληρωμής ποσού 51.381,52 €. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο ανάδοχος τελεί υπό διακοπή εργασιών έως ότου πληρωθεί τον 6ο λογαριασμό ο οποίος είναι κατατεθειμένος στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης στην Περιφέρεια. δ) Στην ροή χρηματοδότησης του έργου παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις και διακοπές με αποτέλεσμα ο ρυθμός εκτέλεσης των εργασιών από την ανάδοχο εταιρεία να μην είναι ο απαιτούμενος (αυτός που θα ήτο με ομαλή ροή χρηματοδότησης) με φυσικό επακόλουθο την καθυστέρηση στην πρόοδο υλοποίησης του έργου (απορρόφηση και υλοποίηση έργου περίπου 65%). ε) Στην εξέλιξη του οικονομικού αντικειμένου του έργου δεν υπήρξε ανταπόκριση της κύριας πηγής χρηματοδότησης δηλαδή της ΣΑΕΠ 031. Να επισημανθεί ότι από τη ΣΑΕΠ 031 έχει πληρωθεί μόνο το ποσό 295.483,66 € (σε χρονικό διάστημα ενάμιση έτους από 23-09-2009 που ξεκίνησε το έργο έως 23-03-2011) που αντιστοιχεί στον 1ο και 2ο λογαριασμό του έργου, ενώ από ιδίους πόρους του Νομαρχιακού Διαμερίσματος έχει πληρωθεί ποσό 363.486,32 € (σε χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2010 έως 31-12-2010) που αντιστοιχεί στον 3ο, 4ο και 5ο λογαριασμό, ενώ ο 6ος λογαριασμός είναι ανεξόφλητος στο Π.Τ.Α. Παρατηρείται δηλαδή μία αδυναμία εξασφάλισης των πιστώσεων ειδικά από την κύρια πηγή χρηματοδότησης σε χρόνο συμβατό με τις προθεσμίες του έργου. Κατόπιν τούτων η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: : «Αποκατάσταση κτιριακών υποδομών Νομαρχίας Έβρου – Αποκατάσταση παλαιάς Νομαρχίας (Γ΄ Φάση)» μέχρι την 30-06- 2012. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΦΟΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                             

   

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: : «Αποκατάσταση κτιριακών υποδομών Νομαρχίας Έβρου – Αποκατάσταση παλαιάς Νομαρχίας (Γ΄ Φάση)» μέχρι την 30-06- 2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 334/2011.

 

           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                             ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
       ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

                                                            

 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                      
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ

Διαβάστηκε 422 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012 12:25
Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

Τελευταία άρθρα από τον/την Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

FaLang translation system by Faboba