Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 333

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού αριθ. 26/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 333 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση φράγματος Αισύμης (Στεγανοποίηση)». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3099/5-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου, μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής και 8)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος. Απόντες ήταν:1) ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) ο κ. Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη. ΑΠΟΦΑΣΗ 333: Εισηγούμενη το δέκατο ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης, η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ’ αριθμ. Η - 3173/20-7-2011 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: 1. Την απόφαση με αριθμό 544/30-12-2010 της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Έβρου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά από 28-12 -2010 του πρόχειρου Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού, στον Αντωνακoύδη Γεώργιο με έκπτωση 2,0 %. 2. Το από 11-05-2011 ιδιωτικό συμφωνητικό ύψους 42.140,00 € (με ΦΠΑ), και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 10-7- 2011 3. Ότι η 1η Παράταση Εργασιών προτείνεται διότι δεν κατέστι δυνατή η κατασκευή του έργου λόγω του ότι ήταν γεμάτο το φράγμα με νερό το οποίο χρησιμοποιούν οι αγρότες μέχρι τις 30 -8-2011 4. Την από 7/07/2011 εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Έβρου και την αριθμ. 74/14-07-2011 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Έβρου. Κατόπιν τούτων η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση φράγματος Αισύμης (Στεγανοποίηση)μέχρι τις 30-09-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΦΟΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                             

   

(Με ψήφους 7 υπέρ, και 1 λευκό)  Εγκρίνει της χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση φράγματος Αισύμης (Στεγανοποίηση)μέχρι τις 30-09-2011. Μειοψήφησε ο κ. Αθανάσιος Μακρής, αναπληρωματικό μέλος, που ψήφησε λευκό. ΑΔΑ: 4ΑΧΧ7ΛΒ-ΚΥ1
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 333/2011.

           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                             ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
       ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

                                                            

 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                      
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ

Διαβάστηκε 349 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012 13:23
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 332 2011 Απόφαση 334 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή