Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 331

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού αριθ. 26/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 331 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: : Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση κτιριακών προβλημάτων στο Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3099/5-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου, μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής και 8)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος. Απόντες ήταν:1) ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) ο κ. Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη.
ΑΠΟΦΑΣΗ 331: Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης, η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ’ αριθμ. Η - 3171/20-7-2011 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
1. Την υπ’ αριθμ. 342/06-10-2010 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Έβρου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του από 21-09-2010 διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού, στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ με έκπτωση 54,0%.
2. Την από 01-12-2010 Σύμβαση Κατασκευής Έργου, ποσού ύψους 17.710,00€ (με ΦΠΑ), και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με αρχική ολική προθεσμία περαίωσης την 28 – 04 - 2011.
3. Την υπ’ αριθμ. 529/22-12-2010 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Έβρου, έγκρισης χορήγησης παράτασης μέχρι την 28-04-2011.
4. Την υπ’ αριθμ. 159/2011 Απόφαση της Ο.Ε. Α.Μ.-Θ. χορηγηθείσα 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.
5. Την από 12-07-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 30-09-2011.
6. Την από 12-07-2011 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΕΒΡΟΥ για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως την 30- 09-2011, σύμφωνα με την αρ. 73/14-7-2011 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου ΠΕ Έβρου. Και επειδή ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος για την ανάγκη παράτασης και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, δηλαδή λόγω του γεγονότος των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται από το φορέα χρηματοδότησης, το Τ.Α.Χ.ΔΙ.Κ. η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, μέχρι την 30-09-2011, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΦΟΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                             

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση κτιριακών προβλημάτων στο Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης» μέχρι την 30-09-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 331/2011.

                                                                                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                             ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
       ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

                                                            

 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                      
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ

Διαβάστηκε 399 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012 11:52
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 330 2011 Απόφαση 332 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή