Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Oικονομική Αποφάσεις

2011 Απόφαση 327

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού αριθ. 26/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 327 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση παράτασης απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της ΠΑΜΘ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3099/5-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου, μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής και 8)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος.
Απόντες ήταν:1) ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) ο κ. Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 327: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοίκησης, με το αριθμ. Δ.Δ. οικ. 2994/31-07-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Παρακαλούμε για την παράταση απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠ ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €), που εκδόθηκε μετά την αριθ. 115 απόφαση – Πρακτικό 12/13-5-2011 της Ο.Ε. της Π.Α.Μ.Θ. στο όνομα του υπαλλήλου της Δ/νσης Διοίκησης Μπομποτά Στυλιανού του Αριστείδη, μέχρι την 30-9- 2011, λόγω μη αποστολής από τα ΕΛ.ΤΑ. ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ τιμολογίου, το οποίο είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την απόδοση του λογαριασμού στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου.
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης του ΧΕΠ αρ. 115/13-5-2011 μέχρι τις 30-9-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΦΟΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                                 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του ΧΕΠ αρ. 115/13-5-2011 στο όνομα του υπαλλήλου της Π.Α.Μ.Θ. Μπομποτά Στυλιανού του Αριστείδη μέχρι τις 30-9-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 327/2011.

                                                                                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                             ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
       ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

                                                            

 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                      
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ

Διαβάστηκε 443 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012 11:39
Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

Τελευταία άρθρα από τον/την Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

FaLang translation system by Faboba