Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Oικονομική Αποφάσεις

2011 Απόφαση 326

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού αριθ. 26/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 326 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. για πληρωμή τελών μεταβίβασης οχημάτων.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3099/5-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου, μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής και 8)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος.
Απόντες ήταν:1) ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) ο κ. Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 326: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης, με το υπ’ αριθμ. ΔΤΕ 1125/29-7-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Προκειμένου να γίνει η πληρωμή των τελών μεταβίβασης είκοσι πέντε (25) αυτοκινήτων από τις καταργηθείσες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των οποίων η δαπάνη θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 0072 με ΚΑΕ 0912, η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1875,00€, για την πληρωμή τελών μεταβίβασης είκοσι πέντε (25) αυτοκινήτων από τις καταργηθείσες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των οποίων η δαπάνη θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 0072 με ΚΑΕ 0912. Ως υπόλογος να οριστεί ο κ. Αθανάσιος Βλάχος, ΑΦΜ 026781938 και με ημερομηνία απόδοσης του εν λόγω χρηματικού εντάλματος προπληρωμής την 31η Οκτωβρίου 2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΦΟΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                                 

Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) , ποσού 1875,00€, στο όνομα του υπαλλήλου Αθανασίου Βλάχου, ΑΦΜ 026781938 για την πληρωμή τελών μεταβίβασης είκοσι πέντε (25) αυτοκινήτων από τις καταργηθείσες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των οποίων η δαπάνη θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 0072 με ΚΑΕ 0912. Ημερομηνία απόδοσης του εν λόγω χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 326/2011.

                                                                                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                             ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
       ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

                                                            

 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                      
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ

Διαβάστηκε 445 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012 11:34
Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

Τελευταία άρθρα από τον/την Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

FaLang translation system by Faboba