Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 325

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού αριθ. 26/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 324 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της μελέτης Αποχέτευσης Οδού και Απορροής Ομβρίων, Σήμανσης – Ασφάλισης, Γεωτεχνικών και Τεχνικών της μελέτης: «Ασφαλτόστρωση οδού Ιάμπολη – Πάτερμα».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3099/5-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου, μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής και 8)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος. Απόντες ήταν:1) ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) ο κ. Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 325: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης, με το υπ’ αριθμ. ΔΤΕ 1186/9-8-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Αντικείμενο της μελέτης είναι όλες οι απαιτούμενες εργασίες ή παρεμβάσεις στην υφιστάμενη οδό ώστε να έχουμε τη βέλτιστη και οικονομικότερη λύση ως προς την οριζοντιογραφική αλλά και μηκοτομική χάραξη της οδού. Η υφιστάμενη οδός έχει αρχή τον οικισμό της Ιάμπολης και τέλος τον οικισμό Πάτερμα με συνολικό μήκος 7,75 χλμ. Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση του οδικού δικτύου προς εξυπηρέτηση των κατοίκων τόσο των δύο αυτών οικισμών, όσο και της ευρύτερης περιοχής. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.950.000,00.
Έως τώρα έχουν εγκριθεί
● Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με την αρ. 127/πρ.20/6-7-2009 Απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης
● Η Γεωλογική Μελέτη με την αρ. 192/πρ.26/3-12-2010 Απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης
● Το σύνολο της Μελέτης και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με την αρ. 194/πρ.18/20-6-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
Κατόπιν τούτων η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της μελέτης Αποχέτευσης Οδού και Απορροής Ομβρίων, Σήμανσης – Ασφάλισης, Γεωτεχνικών και Τεχνικών της μελέτης «Ασφαλτόστρωση οδού Ιάμπολη - Πάτερμα».

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΦΟΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
                                                                                 

Εγκρίνει την μελέτη Αποχέτευσης Οδού και Απορροής Ομβρίων, Σήμανσης – Ασφάλισης, Γεωτεχνικών και Τεχνικών της μελέτης: «Ασφαλτόστρωση οδού Ιάμπολη – Πάτερμα», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της απόφασης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 325/2011.

                                                                                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                             ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
       ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

                                                            

 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                      
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ

Διαβάστηκε 325 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012 11:32
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 324 2011 Απόφαση 326 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή