Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 324

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού αριθ. 26/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 324 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση παράτασης του έργου: «Διαμόρφωση κτιρίων ΔΕΒ για μετεγκατάσταση Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης» ΚΑΕ:2009ΚΠ00000061.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3099/5-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου, μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής και 8)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος. Απόντες ήταν:1) ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) ο κ. Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 324: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης, με το υπ’ αριθμ. ΔΤΕ 1111/28-7-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Η σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος υπεγράφη την 1-4-2010 η δε προθεσμία περαίωσης ήταν 365 ημερολογιακές ημέρες και έληγε στη 1-4-2011. Από τη 1-4-2011 δόθηκε η πρώτη 3μηνη παράταση έως 1-7-2011 γιατί εκκρεμούσε η σύνταξη ΑΠΕ και δεύτερη παράταση έως 31-7-2011 για τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης και την εκτέλεση εργασιών αξίας 21.882,98€ με ΦΠΑ. Με την από υπ’αρ. πρωτ: 1098/27-7-2011 αίτησή του ο Ανάδοχος ζητά την χορήγηση νέας παράτασης του έργου δίμηνης διάρκειας, δηλαδή μέχρι τις 30-9-2011 επειδή η Ανάδοχος Κοινοπραξία ενημερώθηκε για την υπ’ αρ. 2555/11-7-2011 απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ με θέμα τη χωροθέτηση και μετακίνηση υπηρεσιών στα νέα γραφεία και έτσι θα πρέπει πριν ολοκληρωθούν οι ηλεκτρολογικές εργασίες να τροποποιηθούν οι οδεύσεις των καλωδιώσεων προς τις θέσεις εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών που θα μεταστεγαστούν. Για αυτό το λόγο και για να μην απαιτηθούν βραχυπρόθεσμα νέες επεμβάσεις στα καινούρια κτίρια ο Ανάδοχος αιτείται χορήγηση παράτασης έως 30-9-2011 . Επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά στα νέα δεδομένα που προέκυψαν, η υπηρεσία μας θεωρεί ότι μπορεί να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας του έργου έως 30-9-2011.
Κατόπιν τούτων η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση παράτασης του έργου: «Διαμόρφωση κτιρίων ΔΕΒ για μετεγκατάσταση Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης» ΚΑΕ:2009ΚΠ00000061.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΦΟΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
                                                                                 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου: «Διαμόρφωση κτιρίων ΔΕΒ για μετεγκατάσταση Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης» ΚΑΕ:2009ΚΠ00000061 έως 30-09-2011. Μειοψήφησε ο κ. Αθανάσιος Μακρής, αναπληρωματικό μέλος, που ψήφησε λευκό.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 324/2011.

 

                                                                                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                             ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
       ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

                                                            

 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                      
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ

Διαβάστηκε 308 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012 11:30
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 323 2011 Απόφαση 325 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή