Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 288

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 288 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης ΧΕΠ αρ.2/20-4-2011 για αντικατάσταση αδειών κυκλοφορίας υπηρεσιακών αυτοκινήτων ΚΗΙ 1488, ΚΗΗ 4150, ΚΗΙ 1430. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 28 Ιουλίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2916/22-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ιωάννης Κανελάκης (αναπληρωματικό) μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν : οι 1) κ. Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Σταύρος  Καβαρατζής μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 288: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων , Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της ΠΕ Ξάνθης, με το αριθμ. 39809/Ξ-ΔΤΕ/1751/25-7-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:  Παρακαλούμε για την χορήγηση παράτασης ΧΕΠ αρ 2/20-4-2011 αξίας 225 ευρώ μέχρι τις 30-07-2011 που εκδόθηκε στο όνομα του Καψάλη Παναγιώτη με Α.Φ.Μ. 049170190/ Δ.Ο.Υ. Ελευθερούπολης  υπευθύνου κίνησης και μηχανημάτων έργου προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση αδειών κυκλοφορίας των υπηρεσιακών οχημάτων ΚΗΗ 4150, ΚΗΙ 1430, ΚΗΙ 1488 της Περιφερειακής Ενότητας  Ξάνθης. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

                                                                                                                               ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης του ΧΕΠ αρ.2/20-4-2011 για αντικατάσταση αδειών κυκλοφορίας υπηρεσιακών αυτοκινήτων ΚΗΙ 1488, ΚΗΗ 4150, ΚΗΙ 1430 μέχρι τις 30-07-2011. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

                                                                                                                      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του ΧΕΠ αρ.2/20-4-2011 ποσού 225,00€ , για αντικατάσταση αδειών κυκλοφορίας υπηρεσιακών αυτοκινήτων ΚΗΙ 1488, ΚΗΗ 4150, ΚΗΙ 1430, μέχρι τις 30-07-2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 288/2011.   

                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                                                                                                                                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ
                                                                                                                                                                                           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                                                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                                                                                                           ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                             ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                                                ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                                                                                                                                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                                                                                                           ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                                  

                                                                                              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                                                                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
                                                                                                 ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ                                 

Διαβάστηκε 411 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 08 Νοεμβρίου 2012 09:49
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 287 2011 Απόφαση 289 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή