Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 287

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ.25/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 287 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του από 22-7-2011 Πρακτικού 2 σχετικά με την αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού καθαριότητας μετά την 02/2011 Διακήρυξη .

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 28 Ιουλίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2916/22-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ιωάννης Κανελάκης (αναπληρωματικό) μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν : οι 1) κ. Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 287: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η κ. Φώτω Γιατρέλλη υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Ξάνθης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 39845/ΞΔΔΟ:3368/25-7-2011 έγγραφο, το οποίο αναφέρεται στο υπ΄ αριθμ. 202/20-6-2011 συνημμένο Πρακτικό 2 σχετικά με τη διεξαγωγή του ανοικτού δημόσιου και πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του καθαρισμού των υπηρεσιών της ΠΕ Ξάνθης από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 31-12-2011 (Διακήρυξη Νο 2/2011). Στο πιο πάνω Πρακτικό αναφέρεται ότι κατατέθηκαν τρείς οικονομικές προσφορές από τις εταιρείες : 1. ΤΣΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ «ΘΡΑΚΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ» με μηνιαία προσφορά 3.638,00€ χωρίς ΦΠΑ και 4.474,74€ με ΦΠΑ, 2. ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ ΑΕ με μηναία προσφορά 2.966,17 χωρίς ΦΠΑ και 3.648,39€ με ΦΠΑ και 3. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ «ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ» με μηνιαία προσφορά 6.829,00€ χωρίς ΦΠΑ και 8.399,67€ με ΦΠΑ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η οικονομική προσφορά της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ «ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ» δεν μπορεί να γίνει δεκτή διότι ξεπερνάει τα όρια του προϋπολογισμού, δηλαδή 39.000,00€ χωρίς ΦΠΑ. Η επιτροπή διαγωνισμού αφού συγκέντρωσε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, έγγραφα και διευκρινίσεις και αφού τα εξέτασε και συζήτησε, γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι μειοδότης του διαγωνισμού καθαριότητας της Διακήρυξης 02/2011 αναδεικνύεται η εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Α.Ε. η οποία κατέθεσε την χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

                                                                                        ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του συνημμένου Πρακτικού 2 και την ανάδειξη της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Α.Ε. ως αναδόχου του ανοικτού δημόσιου και πρόχειρου διαγωνισμού για τον καθαρισμό των υπηρεσιών της ΠΕ Ξάνθης , με μηνιαία οικονομική προσφορά 3.648,39€ με ΦΠΑ. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
(με ψήφους 6 υπέρ και 2 κατά)

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό 2 και την ανάδειξη της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Α.Ε. ως αναδόχου του ανοικτού δημόσιου και πρόχειρου διαγωνισμού για τον καθαρισμό των υπηρεσιών της ΠΕ Ξάνθης από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 31-12-2011 (Διακήρυξη Νο 2/2011), με μηνιαία οικονομική προσφορά 3.648,39€ με ΦΠΑ. Μειοψήφησαν τα μέλη Κων/νος Μιχελής και Χρήστος Τρέλλης, οι οποίοι ψήφησαν κατά. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 287/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                           ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 462 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2012 13:28
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 286 2011 Απόφαση 288 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή