Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 282

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 24/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 282 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρυδιάς και Φίλων των εκδηλώσεων στις 4 & 5 Αυγούστου 2011. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2793/14-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος . Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 282: Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ροδόπης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής , το αριθμ. πρωτ. 1640/14-7-2011 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Στα πλαίσια του εορτασμού του οικισμού της Καρυδιάς, πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στις 4 και 5 Αυγούστου ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Συνδιοργανωτής σε αυτή την προσπάθεια καλείταινα είναι και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια αυτών των εκδηλώσεων μεγάλη συναυλία παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής καθώς και να εκδοθεί διαφημιστικό υλικό με το εορταστικό πρόγραμμα. Συμβάλλοντας στην δημιουργία πολιτιστικού έργου και στην τόνωση της πολιτιστικής ανάπτυξης, η υπηρεσία:

                                                                                        ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη της δαπάνης των ηχητικών εγκαταστάσεων της συναυλίας και της έκδοσης διαφημιστικού υλικού των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Καρυδιάς, ύψους 1.500,00 Ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρυδιάς και Φίλων των εκδηλώσεων στις 4 & 5 Αυγούστου 2011 και την κάλυψη της δαπάνης των ηχητικών εγκαταστάσεων της συναυλίας και της έκδοσης διαφημιστικού υλικού των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Καρυδιάς, ύψους 1.500,00 Ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 282/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 375 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2012 11:21
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 281 2011 Απόφαση 283 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή