Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 254

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 23/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 254 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμό υπολόγου για την μεταφορά χρηματικών υπολοίπων της πρώην ΝΑ Ροδόπης – Έβρου. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Ιουλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2634/7-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.


Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ιωάννης Κανελάκης (αναπληρωματικό) μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος . 

Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 254: Εισηγούμενος το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Γεώργιος Τσακίρης Δ/ντης της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΑΜΘ , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Προκειμένου να προβούμε στην μεταφορά των χρηματικών υπολοίπων της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης Έβρου από την Γενική Τράπεζα στην Τράπεζα Πειραιώς απαιτείται η ακύρωση των διαθεσίμων επιταγών. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ύψους 1.600€ για την κάλυψη των τραπεζικών εξόδων που απαιτούνται για την ανωτέρω διαδικασία, στο όνομα
της υπολόγου υπαλλήλου της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας ΑΜΘ, Μπάτζιου Χρυσούλας. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

                                                                      ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 

Την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ύψους 1.600€ για την κάλυψη των τραπεζικών εξόδων που απαιτούνται για την ανωτέρω διαδικασία, στο όνομα της υπολόγου υπαλλήλου της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας ΑΜΘ, Μπάτζιου Χρυσούλας. 

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

                                                       Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α

                                                          

Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ύψους 1.600€ για την κάλυψη τωντραπεζικών εξόδων που απαιτούνται για την ανωτέρω διαδικασία, στο όνομα της υπολόγου υπαλλήλου της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας ΑΜΘ, Μπάτζιου Χρυσούλας.


Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 254/2011.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ
                                                                ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 350 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 11:52
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 253 2011 Απόφαση 255 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή