Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 253

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 23/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 253 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού , για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εγκατάσταση εφεδρικού αντλιοστασίου Εργοστασίου Ζάχαρης» Προϋπολογισμός:59.000,00€ με ΦΠΑ. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Ιουλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2634/7-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. 

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ιωάννης Κανελάκης (αναπληρωματικό) μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος . 

Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.


ΑΠΟΦΑΣΗ 253: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης, με το υπ’ αριθμ. 34327/Ξ-ΔΤΕ 1548/4-7-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 28-6-2011 συνημμένο Πρακτικό 1 σχετικά με τη διεξαγωγή του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Εγκατάσταση εφεδρικού αντλιοστασίου Εργοστασίου Ζάχαρης» Προϋπολογισμού:59.000,00€ με ΦΠΑ. Στο πιο πάνω Πρακτικό αναφέρεται ότι η επιτροπή διαγωνισμού εφόσον έλεγξε και τις τρείς συμμετοχές τις έκανε δεκτές. Σημειώνεται δε ότι η εργοληπτική επιχείρηση ΑΛΤΙΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ προσκόμισε στις 1-7-2011 την πρωτότυπη βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας την οποία δεν κατέθεσε την ημέρα του διαγωνισμού λόγω απεργίας. Στη συνέχεια η Επιτροπή διαγωνισμού έκρινε ως προσωρινό μειοδότη τον κ. Χατζηευαγγέλου Αθανάσιο με έκπτωση 6% και οικονομική προσφορά 45.089,43€. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

                                                                      ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του συνημμένου Πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού και την ανάδειξη του Χατζηευαγγέλου Αθανάσιου ως αναδόχου του έργου του θέματος με έκπτωση 6% και οικονομική προσφορά 45.089,43€.


Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :                                                            

                                                   Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
                                                             (Με ψήφους 5 υπέρ και 1 κατά)

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό μειοδοτικού διαγωνισμού και την ανάδειξη του Χατζηευαγγέλου Αθανάσιου ως αναδόχου του έργου: «Εγκατάσταση εφεδρικού αντλιοστασίου Εργοστασίου Ζάχαρης» Προϋπολογισμός:59.000,00€ με ΦΠΑ , με έκπτωση 6% και οικονομική προσφορά 45.089,43€ 

Μειοψήφησε το μέλος Κωνσταντίνος Μιχελής ο οποίος ψήφισε κατά.


Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 253/2011.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ
                                                                ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 350 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 11:48
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 252 2011 Απόφαση 254 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή