Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 252

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 22/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 252 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση τμήματος της αριθμ. 55 Ε.Ο. μετά το 16 + 500χλμ» αναδόχου: Γαληνού Σταύρου ΕΔΕ. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 6 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2250/30-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.


Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Ιωάννης Τελλίδης (αναπληρωματικό) μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος.


Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.


Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 252: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. 31551/Ξ-ΔΤΕ 1435/23-6-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΚΑΠ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. Με την αριθμ. 105/26-8-2010 απόφαση Νομ. Επιτροπής Ν.Δ. Ξάνθης ,εγκρίθηκε η μελέτη του Έργου, με προϋπολογισμό 240.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.
Με την αριθ. 135/2-11-2010 και 140/10-11-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Γεν. Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εμπορίου Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης, εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου « Βελτίωση τμήματος της αριθμ. 55 Εθνικής οδού μετά το 16+500 χιλμ.», στον Γαληνό Σταύρο Ε.Δ.Ε. με προϋπολογισμό 240.000,00 € και με έκπτωση 43,00% . Η Σύμβαση υπογράφηκε την 29-12-2010 για το ποσό των 140.502,31Ευρώ, ήτοι 114.229,52 Ευρώ για Εργασίες και 26.272,79 Ευρώ για Φ.Π.Α. Ο χρόνος περαίωσης του έργου , όπως ορίζεται στην αριθμ. 7 της Ε.Σ.Υ. είναι 180 ημερολογιακές
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι περαίωση έως την 26– 06 – 2011. Με την από 2-6-2011 αίτηση της ο ανάδοχος αιτείται την χορήγηση παράτασης κατά τριάντα ημέρες , ήτοι μέχρι 26-07-2011. Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ .
Με την από 2-6-2011 αίτηση του , ο ανάδοχος αιτείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τριάντα ημέρες (με αναθεώρηση ) , σύμφωνα με το άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων", για τους κάτωθι λόγους: 1. Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν τον μήνα Μάρτιο (συχνές βροχοπτώσεις) δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των εργασιών. 2. Την ανάγκη μετακίνησης στύλου της ΔΕΗ , από την περιοχή εκτέλεσης του έργου με συνέπεια να είναι αδύνατη η ολοκλήρωση των εργασιών στο μεσαίο τμήμα της υπό κατασκευή Εθνικής οδού. Γ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ . Πράγματι πρέπει να χορηγηθεί η αιτούμενη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος του έργου δηλαδή των ακατάλληλων ημερών που επικράτησαν κατά τον μήνα Μάρτιο αλλά κυρίως λόγω της ανάγκης μετακίνησης στύλου της ΔΕΗ που εμπόδιζαν την
ολοκλήρωση των εργασιών , και ο οποίος απομακρύνθηκε πρόσφατα . Κατόπιν των παραπάνω και δεδομένου ότι με την αριθμ. 2 / 21 – 6 – 2011 (θέμα 1ο) γνωμοδότηση, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης χορήγησης γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 26 – 7– 2011 , η υπηρεσία:

                                                                      ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου (με αναθεώρηση) κατά 30 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 26-07-2011, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων". Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

                                                              

                                                   Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
                                                         

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση τμήματος της αριθμ. 55 Ε.Ο. μετά το 16 + 500χλμ» αναδόχου: Γαληνού Σταύρου ΕΔΕ , μέχρι 26-07-2011.


Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 252 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ
                                                                ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 308 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 11:44
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 251 2011 Απόφαση 253 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή