Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 245

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 22/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 245 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού Νο 4 από διασταύρωση προς Ραγάδα έως διασταύρωση προς Κύμη» ΚΑΕ:2009ΚΠ00000049, Αναδόχου: Π.Β. ΑΡΙΑΝΤΣΗΣ Α.Ε.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 6 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2250/30-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Ιωάννης Τελλίδης (αναπληρωματικό) μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος.
Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 245: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης, με το υπ’ αριθμ. 885/29-6-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ. Την 30-3-2010 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου με συμβατική προθεσμία περαίωσης 210 ημέρες, ήτοι μέχρι την 30-10-2010, ενώ με την αριθ.197/πρ.26/3-12-2010 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση μέχρι 30-6-2011. Το έργο είναι συνολικής δαπάνης κατά τον εγκεκριμένο 3ο Α.Π.Ε., 282.867,34 € και αφορά την κατασκευή όλων των απαραίτητων εργασιών (χωματουργικά, τεχνικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά) για την ασφαλτόστρωση τμήματος 1200 μέτρων του επαρχιακού δρόμου Οργάνης – Μυρτίσκης, στην περιοχή Σμιγάδας. Ήδη έχουν εκτελεσθεί όλες οι εργασίες εκτός των ασφαλτικών. Ο ανάδοχος με την από 22-6-2011 αίτησή του, ζητά παράταση της προθεσμίας μέχρι την 30-9-2011, αφενός διότι προκλήθηκε καθυστέρηση στην προετοιμασία του οδοστρώματος για την ασφαλτόστρωση μετά τις φθορές που προκλήθηκαν από τις βροχοπτώσεις του χειμώνα και αφετέρου διότι θα απαιτηθεί η σύνταξη νέου Α.Π.Ε. για τον επαναπροσδιορισμό της αξίας ασφάλτου (απολογιστικά) λόγω της αύξησης της τιμής της σε σχέση με το χρόνο σύνταξης της μελέτης (η αίτηση συνοδεύεται από πίνακα πρόχειρου υπολογισμού της αξίας ασφάλτου).
Μετά από τα παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι τις τριάντα Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (30-09-2011).

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 8 υπέρ και 1 λευκό)

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού Νο 4 από διασταύρωση προς Ραγάδα έως διασταύρωση προς Κύμη», μέχρι τις 30-09-2011. Μειοψήφησε το μέλος Αθανάσιος Μακρής ο οποίος ψήφισε Λευκό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 245 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ
                                                                ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 503 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 10:57
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 244 2011 Απόφαση 246 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή