Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 244

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 22/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 244 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση πρόσβασης κέντρου υποδοχής λαθρομεταναστών Βέννας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 6 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2250/30-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Ιωάννης Τελλίδης (αναπληρωματικό) μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος.
Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 244: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης, με το υπ’ αριθμ. 876/22-6-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Συνεχιζόμενων Έργων Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2011 της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με προϋπολογισμό το ποσό των 45.000,00 €. Στις 3-11-2009 υπογράφηκε η Σύμβαση του έργου ποσού 39.471,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. και με λήξη περαίωσης του έργου την 3-11-2009. Έως τώρα έχουν δοθεί τρεις παρατάσεις, ενώ το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 31-8-2010. Η μελέτη αφορά εργασίες ασφαλτόστρωσης της οδού μήκους 230,00 m περίπου, που οδηγεί από την επαρχιακή οδό Κομοτηνής-Βέννας στον καταυλισμό λαθρομεταναστών που στεγάζεται σε εγκαταστάσεις του Ο.Σ.Ε.
Με την Απόφαση με αρ.πρωτ. 1441/15-7-2010 του Νομάρχη Ροδόπης, εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου, οπότε ο προϋπολογισμός ανήλθε στο ποσό των 39.746,55 €.
Μετά το τέλος του έργου, κρίνεται απαραίτητη η σύνταξη του 2ου Α.Π.Ε. για τους παρακάτω λόγους :
i) Ενσωμάτωση των πραγματικών ποσοτήτων των εργασιών που εκτελέσθηκαν, οι οποίες παρουσιάζουν αυξομειώσεις, ενώ σε σύγκριση με τον 1ο Α.Π.Ε. το σύνολο των εργασιών έχει μειωθεί κατά 1.360,82 €.
ii) Σημειώθηκε αύξηση των απολογιστικών της ασφάλτου κατά 3.191,47 €, λόγω της αύξησης της τιμής της ασφάλτου.
iii) Σημειώθηκε αύξηση του ποσού του κονδυλίου του Φ.Π.Α. κατά 1.835,27 € λόγω μετατροπής του συντελεστή Φ.Π.Α. από 19 σε 23 %.
Όλα τα ανωτέρω έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της συμβατικής δαπάνης του έργου σε σχέση με τον 1ο Α.Π.Ε. κατά 3.770,63 €. Μετά από τα παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση πρόσβασης κέντρου υποδοχής λαθρομεταναστών Βέννας», έτσι ώστε ο προϋπολογισμός του να αυξηθεί από το ποσό των 39.746,55 € στο ποσό των 43.517,18 €.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση πρόσβασης κέντρου υποδοχής λαθρομεταναστών Βέννας», έτσι ώστε ο προϋπολογισμός του να αυξηθεί από το ποσό των 39.746,55 € στο ποσό των 43.517,18 €.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 244 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 379 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 10:52
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 243 2011 Απόφαση 245 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή