Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 243

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 22/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 243 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την ένταξη έργων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 6 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2250/30-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Ιωάννης Τελλίδης (αναπληρωματικό) μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος.
Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 243: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ, με το υπ’ αριθμ. 03/02/281/14-6-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σας γνωρίζουμε πως σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝ 854/2004( Παραρτ. ΙΙ Κεφ.ΙΙ Β, σημεία 1γ, 2, 4α, και 7) και της εγκυκλίου 151245/05-04-2011 του Τμήματος Αλιευμάτων και Προϊόντων Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι υποχρεωτική η πραγματοποίηση εξετάσεων σε δείγματα θαλασσινού ύδατος από περιοχές παραγωγής, μετεγκατάστασης και αλιείας οστρακοειδών για την ανίχνευση παρουσίας τοξικών μικροφυκών.
Σκοπιμότητα του έργου
Οι καθοριστικοί λόγοι για τους οποίους κάθε χρόνο εκτελείται το ως άνω αναφερόμενο έργο, είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας και η στήριξη των εξαγωγών των οστρακοειδών, ενός σημαντικότατου παραγωγικού κλάδου του πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειας, αφού μόνο η ΠΕ Καβάλας παράγει περί τις 20.000 τόνους , το 70% των οποίων εξάγεται στην Ε.Ε και σε τρίτες χώρες.
Φυσικό Αντικείμενο :
Η πραγματοποίηση εξετάσεων σε δείγματα θαλασσινού ύδατος για την παρακολούθηση τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλίευσης δίθυρων μαλακίων.
Πεδίο Εφαρμογής
Η λήψη των δειγμάτων θαλασσίου ύδατος θα εφαρμοστεί στις αλιευτικές ζώνες των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας, Ροδόπης και Έβρου
Αναμενόμενα αποτελέσματα και επιθυμητοί στόχοι:
Προστασία της Δημόσιας Υγείας
Στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας
Υποστήριξη των εξαγωγών
Πόροι χρηματοδότησης τον έργου
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού
Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου και κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα:
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για όλη την Περιφέρεια, θα ανέλθει στο ποσό των 29.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, η δε κατανομή της δαπάνης ανά Περιφερειακή Ενότητα έχει ως εξής:
Α) Π. Ε Καβάλας 13.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π. Α
Β) Π.Ε Ροδόπης 8.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α
Γ) Π. Ε Έβρου 8.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ. Π.Α
Ένταξη
Π. Ε Καβάλας & Π. Ε Ροδόπης πρέπει να ενταχθούν ως νέα έργα, καθώς δεν υπάρχει καθόλου ταμειακό υπόλοιπο για να χαρακτηριστούν ως συνεχιζόμενα.
Π. Ε Έβρου, υπάρχει ταμειακό υπόλοιπο 5.042,00 Ευρώ, ποσό που είναι αρκετό μόνο για ένα εξάμηνο. Εντάχθηκε ως συνεχιζόμενο έργο στην υπ' αριθμ. 90/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, απαιτείται όμως μεγαλύτερο ποσό για ετήσια διάρκεια. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων, απαιτείται η υπογραφή Προγραμματικών συμβάσεων (ν. 3463/2006, άρθρο 225).
Χρονική διάρκεια των έργων
Έναρξη από 01/08/2011 έως 31/07/2012.
Επισημαίνουμε πως αν το έργο αυτό δεν εγκριθεί άμεσα, τότε οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων θα αναγκαστούν να κλείσουν τις αλιευτικές ζώνες και να σταματήσουν κάθε παραγωγική και εξαγωγική διαδικασία.
Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση του προτεινόμενου έργου, για την άμεση υλοποίηση του.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την διαγραφή του σχετικού συνεχιζόμενου έργου της ΠΕ Έβρου και την ένταξη του έργου: «Παρακολούθηση τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλίευσης δίθυρων μαλακίων» της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στο πρόγραμμα έργων της ΠΑΜΘ για το έτος 2011 με συνολικό προϋπολογισμό: 29.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 243 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 342 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 10:48
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 242 2011 Απόφαση 244 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή