Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 235

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 21/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 235 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού και ανάδειξη αναδόχου του Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για την «Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια ΑΜΘ για το έτος 2011».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2169/27-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου, 2) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 235: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 6 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης δημόσιου Διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/χων του έργου: «Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη» για το έτος 2011. Στο υπ’ αριθμ. 6 συνημμένο Πρακτικό αναφέρεται ότι: Από την αξιολόγηση των  δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώθηκε ότι και οι δύο υποψήφιοι ανάδοχοι, προσκόμισαν όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, από την εξέταση του περιεχομένου των οποίων προέκυψε ότι και οι δύο υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις για την ανάθεση εις αυτούς των τμημάτων του έργου, για τα οποία ο κάθε ένας από αυτούς υπέβαλλε την προσφορά του. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε ότι και οι δύο ως άνω υποψήφιοι ανάδοχοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προκήρυξης του διαγωνισμού:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την κατακύρωση του διαγωνισμού για το Τμήμα Α: «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και διενέργεια παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας» του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για το έτος 2011, στην Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ», που εδρεύει στη Λιβαδειά (124 χλμ ΠΕΟ Αθηνών Δελφών), καθώς και την κατακύρωση του διαγωνισμού για το Τμήμα Β: «Διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας και περιορισμένης ακμαιοκτονίας» του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για το έτος 2011, στην ατομική επιχείρηση του κυρίου Χασκόπουλου Ευθυμίου με το διακριτικό τίτλο «ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», που εδρεύει στον Κρατικό Αερολιμένα «Μακεδονία» στη Θεσ/νίκη.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(με ψήφους 5 υπέρ και 2 λευκά)

Την έγκριση του συνημμένου 6ου Πρακτικού και την κατακύρωση του διαγωνισμού για το Τμήμα Α: «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και διενέργεια παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας» του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για το έτος 2011, στην Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ», που εδρεύει στη Λιβαδειά (124 χλμ ΠΕΟ Αθηνών Δελφών), καθώς και την κατακύρωση του διαγωνισμού για το Τμήμα Β: «Διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας και περιορισμένης ακμαιοκτονίας» του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για το έτος 2011, στην ατομική επιχείρηση του κυρίου Χασκόπουλου Ευθυμίου με το διακριτικό τίτλο «ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», που εδρεύει στον Κρατικό Αερολιμένα «Μακεδονία» στη Θεσ/νίκη.
Μειοψήφησαν οι κ.κ. Κων/νος Μιχελής και Χρήστος Τρέλλης, ψηφίζοντας Λευκό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 235 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 349 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 13:34
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 232 2011 Απόφαση 237 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή