Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 232

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 21/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 232 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Καθαριότητας ΠΕ Ξάνθης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2169/27-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου, 2) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 232: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Ξάνθης, με το υπ’ αριθμ. 32193/ΞΔΔΟ:2823/27-6-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 27-6-2011 συνημμένο Πρακτικό 1 σχετικά με τη διεξαγωγή του Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Καθαριότητας ΠΕ Ξάνθης σύμφωνα με την 02/2011 Διακήρυξη. Στο πιο πάνω Πρακτικό αναφέρεται ότι η επιτροπή διαγωνισμού μετά τον έλεγχο των φακέλων, των δικαιολογητικών συμμετοχής και των δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς προτείνει: α) τον αποκλεισμό της εταιρείας BCS (BEST CLEANING SERVICE) ΙΣΑ ΟΓΛΟΥ ΑΧΜΕΤ με Αρ.πρωτ. κατάθεσης προσφοράς:32198/ΞΔΔΟ:2826/27-06-2011 από το διαγωνισμό, διότι δεν έφερε όλα τα στοιχεία που ορίζει τόσο η 02/2011 Διακήρυξη στο 3ο Άρθρο, παράγραφο 1 όσο και το π.δ. 118/2007 στο 11ο Άρθρο, παράγραφο 7. Συγκεκριμένα ο Φάκελος δεν ανέγραφε πουθενά τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», επίσης δεν είχε τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου αλλά είχε πάνω στο φάκελο συραμμένη μία εταιρική (διαφημιστική) κάρτα. Επιπλέον δεν αναγραφόταν ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό ούτε ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού καθώς και η ημερομηνία του διαγωνισμού και β) την έγκριση των δικαιολογητικών των υπολοίπων εταιρειών 1) ΤΣΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ, 2) ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ ΑΕ και 3) ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ “ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ” για επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού.
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση του συνημμένου Πρακτικού Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Καθαριότητας ΠΕ Ξάνθης.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό 1 του Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Καθαριότητας ΠΕ Ξάνθης σύμφωνα με το οποίο : α) αποκλείεται η εταιρεία BCS (BEST CLEANING SERVICE) ΙΣΑ ΟΓΛΟΥ ΑΧΜΕΤ με Αρ.πρωτ. κατάθεσης προσφοράς:32198/ΞΔΔΟ:2826/27-06-2011 από το διαγωνισμό και β) εγκρίνονται τα δικαιολογητικά των υπολοίπων εταιρειών 1) ΤΣΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ, 2) ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ ΑΕ και 3) ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ “ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ” στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 232 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 318 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 13:45
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 234 2011 Απόφαση 235 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή