Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 234

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 21/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 234 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση κτιρίων ΔΕΒ για μετεγκατάσταση Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης» ΚΑΕ:2009ΚΠ00000061.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2169/27-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου, 2) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 234: Εισηγούμενος το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Απόστολος Τζεμίντιπης υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Στη 1-4-2010 υπογράφτηκε η σύμβαση του έργου με συμβατική προθεσμία (365) τριακόσιες εξήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 1-4-2011. Με την υπ’ αρ. 49/31-3-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας ΑΜΘ χορηγήθηκε παράταση του έργου του θέματος έως 1-7-2011.
Με την από υπ’αρ. πρωτ: 872/21-6-2011 αίτησή του ο Ανάδοχος ζητά την χορήγηση νέας παράτασης του έργου διάρκειας ενός μηνός επειδή εκκρεμεί η σύναψη της συμπληρωματικής σύμβασης. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία συμφωνεί στη χορήγηση παράτασης έως 31-7-2011 επειδή εκκρεμούν α) η σύναψη της συμπληρωματικής σύμβασης β) η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών και συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι 31-7-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση κτιρίων ΔΕΒ για μετεγκατάσταση Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης» ΚΑΕ:2009ΚΠ00000061, μέχρι 31-07-2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 234 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 312 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 13:41
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 231 2011 Απόφαση 232 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή