Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 217

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 20/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 217 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση δαπάνης ποσού 75.000€ του έργου: «Μελέτη για την προστασία και ανάδειξη των ευρημάτων του ταφικού τύμβου της μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης Νομού Έβρου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Ιουνίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2045/20-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Νικόλαος Πατήρας (αναπληρωματικό ) μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Απόντες ήταν: οι κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 217: Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ’ αριθμ. Η-2435/14-6-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη : α) Την από 02 – 08 – 2010 υπογραφείσα προγραμματική σύμβαση για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΤΥΜΒΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ – ΖΩΝΗΣ, ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ» μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού , του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου και του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) που αφορά στην εκπόνηση ολοκληρωμένης προμελέτης για την κατασκευή ενός μουσειακού χώρου και βοηθητικών κτισμάτων με στόχο την προστασία και ανάδειξη των ευρημάτων του ταφικού τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 €, η οποία προμελέτη είναι απαραίτητη στην προετοιμασία του φακέλου για την ένταξη του έργου ως
μελέτη – κατασκευή στο ΕΣΠΑ, β) Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 και 7 της προγραμματικής σύμβασης το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου αναλαμβάνει μόνο την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα υλοποίησης της μελέτης και να διαθέσει την πίστωση ποσού 150.000,00 € στο Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. η οποία βαρύνει το έργο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ» των Κ.Α.Π 2010, γ) Το από 29-11-2010 πρακτικό Νο 1 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου, σύμφωνα με το οποίο εισηγείται στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου, σύμφωνα με το άρθρο 6 της προγραμματικής σύμβασης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 75.000,00 € στο Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού της προμελέτης, προκειμένου να εξοφληθούν οι μέχρι σήμερα πραγματοποιηθείσες δαπάνες και να πιστοποιηθεί το μέχρι τώρα έργο των Αναδόχων Μελετητών, δ)Την υπ’ αριθμ. 70 / 06-04-2010 απόφαση της ΝΕ Αγροτικού Τομέα – Ανάπτυξης και Υποδομών περί έγκρισης ενεργοποίησης του
προγράμματος έργων από πιστώσεις ΚΑΠ 2010, ε) Το αριθ.πρωτ.4932/06-05-2011 έγγραφο του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.), με το οποίο εστάλη η υπ΄αριθ.0002/06-05-2011 απόδειξη είσπραξης του Ταμείου για ποσό ύψους 75.000,00 € μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης, στ)Την υπ’ αριθμ. 90/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί έγκρισης του προγράμματος συνεχιζόμενων έργων Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2011, της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και ζ) Την αριθμ. πρωτ. 1787/ 31/05/2011 (ΑΔΑ: 4A367ΛΒ-ΔΡ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης ποσού 75.000,00 € της Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση δαπάνης ποσού 75.000,00 € στο Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, σε βάρος του διαθεσίμου υπολοίπου του έργου «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ» ,με α/α 40, του προγράμματος επενδύσεων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου που χρηματοδοτούνταν από ΚΑΠ , προκειμένου να εξοφληθεί το 50% του συνολικού προϋπολογισμού της προμελέτης για το έργο «Μελέτη για την προστασία και ανάδειξη των ευρημάτων του ταφικού τύμβου της μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης Νομού Έβρου».


Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 75.000€ της μελέτης: «Μελέτη για την προστασία και ανάδειξη των ευρημάτων του ταφικού τύμβου της μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης Νομού Έβρου», σε βάρος του διαθεσίμου υπολοίπου του έργου «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ» ,με α/α 40, του προγράμματος επενδύσεων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου που χρηματοδοτούνταν από ΚΑΠ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 217 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 314 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 14:07
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 214 2011 Απόφαση 218 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή