Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 214

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 20/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 214 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης της μελέτης: «Μελέτη νέας γέφυρας στην επαρχιακή οδό Νο 13β, στην περιοχή οικισμού Μίσχου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Ιουνίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2045/20-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Νικόλαος Πατήρας (αναπληρωματικό ) μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Απόντες ήταν: οι κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 214: Εισηγούμενος το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Ευάγγελος Παπαθεοδώρου υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Με την υπ' αρ. 186/πρ.26/3-12-2010 Απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης και με το από 23-12-2010 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, ανατέθηκε στα συμπράττοντα γραφεία μελετών ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε., ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΕΛΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αντικαταστάθηκε στη συνέχεια από τον ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ), ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ ΔΙΑΛΕΚΤΗ και ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ η εκπόνηση της μελέτης του θέματος.
Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση των επί μέρους μελετών (Τοπογραφική, Συγκοινωνιακή, Στατικών, Υδραυλική, Γεωτεχνική, Γεωλογική και Περιβαλλοντική), που σκοπό έχουν να μελετηθεί η κατασκευή νέας γέφυρας στη επαρχιακή οδό Νο 13β επί του ποταμού Τραύου στην περιοχή του οικισμού Μίσχου, έτσι ώστε η διέλευση των οχημάτων να γίνεται με μεγαλύτερη ασφάλεια, δεδομένου ότι η παλαιά γέφυρα έχει περιορισμένο πλάτος και επί πλέον έχει παρουσιάσει προβλήματα ρηγμάτωσης και υποσκαφής. Πριν την έναρξη των διαφόρων σταδίων της μελέτης, είναι απαραίτητη η υποβολή και έγκριση του Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης (Π.Π.Μ.). Στο Πρόγραμμα αυτό περιέχονται όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εκπόνηση μιας μελέτης με στόχους :
 Τον εντοπισμό εγκαίρως των αδυναμιών της Σύμβασης
 Την άρτια εκπόνηση της μελέτης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης
 Την εμπρόθεσμη παράδοση του κάθε σταδίου της μελέτης
Πράγματι, ο Ανάδοχος υπέβαλε το εν λόγω Π.Π.Μ., το οποίο αφού ελέγχθηκε από την Υπηρεσία, ζητήθηκε η επανυποβολή του με ενσωματωμένες κάποιες διορθώσεις. Ο Ανάδοχος ενσωμάτωσε στο Π.Π.Μ. τις διορθώσεις που του υποδείχθηκαν κι έτσι το υπέβαλε για δεύτερη φορά. Μετά από τον έλεγχο της Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι το Π.Π.Μ. ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που θέτουν οι κείμενες διατάξεις και συνεπώς μπορεί να γίνει αποδεκτό.
Τέλος, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του Π.Π.Μ. με την υπ’ αρ. 2/11/14-6-2011 Γνωμοδότησή του.
Μετά από τα παραπάνω η υπηρεσία :

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Για την έγκριση του Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης της μελέτης του θέματος για την προώθηση της μελέτης στα επόμενα στάδια.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το Πρόγραμμα ποιότητας μελέτης της μελέτης: «Μελέτη νέας γέφυρας στην επαρχιακή οδό Νο 13β, στην περιοχή οικισμού Μίσχου» για την προώθηση της μελέτης στα επόμενα στάδια.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 214 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 379 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 14:14
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 213 2011 Απόφαση 217 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή