Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 211

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 20/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 211 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την ένταξη έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2011.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Ιουνίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2045/20-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Νικόλαος Πατήρας (αναπληρωματικό ) μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Απόντες ήταν: οι κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 211: Εισηγούμενος το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τα υπ’ αριθμ. έγγραφα: 02/2287/9-6-2011 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας και 903/24- 6-2011 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης τα οποία αναφέρονται σε Τροποποίηση του Προγράμματος έργων Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2011 της Περιφέρειας ΑΜΘ. Ειδικότερα το υπ’ αριθμ. 02/2287/9-6-11 έγγραφο αναφέρεται στην ένταξη του έργου «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στα Λουτρά Ελευθερών Νομού Καβάλας» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα, με προϋπολογισμό: 24.600,00 € στο πρόγραμμα έργων της ΠΑΜΘ για το έτος 2011 (ΚΑΠ – Επενδύσεις). Το υπ’ αριθμ. 903/24-6-2011έγγραφο αναφέρεται στην ένταξη του έργου: «Αντιστήριξη πρανών κάτω διάβασης οικισμού Αρίσβης» προϋπολογισμού: 65.000,00€ στο πρόγραμμα έργων της ΠΑΜΘ για το
έτος 2011 (ΚΑΠ – Επενδύσεις). Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την τροποποίηση του Προγράμματος έργων (ΚΑΠ – Επενδύσεις) της ΠΑΜΘ έτους 2011 και την ένταξη των παρακάτω έργων:
i. «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στα Λουτρά Ελευθερών Νομού Καβάλας» προϋπολογισμού: 24.600,00€
ii. «Αντιστήριξη πρανών κάτω διάβασης οικισμού Αρίσβης» προϋπολογισμού:65.000,00€

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την τροποποίηση του Προγράμματος έργων (ΚΑΠ – Επενδύσεις) της ΠΑΜΘ έτους 2011 και την ένταξη των παρακάτω έργων:
i. «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στα Λουτρά Ελευθερών Νομού Καβάλας» προϋπολογισμού: 24.600,00€
ii. «Αντιστήριξη πρανών κάτω διάβασης οικισμού Αρίσβης» προϋπολογισμού:65.000,00€

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 211 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 389 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 14:19
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 210 2011 Απόφαση 213 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή