Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 210

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ.20/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 210 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: «Εγκατάσταση εφεδρικού αντλιοστασίου Εργοστασίου Ζάχαρης» , διακήρυξη δημοπρασίας και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Ιουνίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2045/20-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Νικόλαος Πατήρας (αναπληρωματικό ) μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 210: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η κ. Αθηνά Καραθανάση Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Εγκατάσταση εφεδρικού αντλιοστασίου Εργοστασίου Ζάχαρης» προϋπολογισμού 59.000,00 €, που εγκρίθηκαν με την αρ. 28653/Ξ- ΔΤΕ-1312/9-6-2011 απόφαση της Δ.Τ.Ε Π.Ε. Ξάνθης, την αρ. 142/20-6-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η ένταξη του έργου του θέματος στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφ. Α.Μ.Θ για το έτος 2011 και ειδικότερα στους ΚΑΠ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ της Π.Ε. Ξάνθης , το σχέδιο Διακήρυξης Δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, όπως συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε Π.Ε. Ξάνθης και το γεγονός ότι το έργο «Εγκατάσταση εφεδρικού αντλιοστασίου Εργοστασίου Ζάχαρης» προϋπολογισμού 59.000,00 €, είναι εξαιρετικά επείγον, καθόσον αφορά στην άρδευση και εμπλουτισμό περίπου 6.000 στρεμμάτων των οικισμών Πρασινάδα-Κυψέλη-Εξοχή, οι οποίοι αλλιώς θα κινδυνεύσουν να χάσουν την καλλιεργητική περίοδο , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση του τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης με πρόχειρο διαγωνισμό βάσει του άρθρου 29 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων, της διακήρυξης της δημοπρασίας καθώς και την συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος , που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει τη διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού βάσει του άρθρου 29 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» , του έργου: «Εγκατάσταση εφεδρικού αντλιοστασίου Εργοστασίου Ζάχαρης» καθώς και την διακήρυξη δημοπρασίας.
2. Συγκροτεί επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του πιο πάνω έργου , που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ.Τ.Ε ΠΕ Ξάνθης, ως εξής:
i. Μπεμπεκίδη Καρυοφύλλη Ηλ/γο Μηχανικό ως Πρόεδρο
ii. Ροϊδου Βασιλική Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε ως αναπληρωτή προέδρου
iii. Τσιμηρίκα Μαρία Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε
Με Αναπληρωτές τους:
i. Καραχρήστου Γρηγορία Πολιτικό Μηχανικό
ii. Τοπαλίδου Σταματία Πολιτικό Μηχανικό
iii. Γαβριηλίδη Θεμιστοκλή Πολιτικό Μηχανικό
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Παπαδοπούλου Αθηνά Εργοδηγός ΔΕ με αναπληρώτρια την Τάσου Μαρία Διοικητικό ΔΕ.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 210 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 393 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 14:22
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 209 2011 Απόφαση 211 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή