Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 203

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 203 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας έτους 2011.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1942/9-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 203: Εισηγούμενη το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής με το υπ’ αριθμ.8955/2-6-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Προκειμένου η Υπηρεσία μας να ανταποκριθεί πλήρως στην Εφαρμογή του Προγράμματος δακοκτονίας ελιάς κατά τον τρέχον έτος στις Ελαιοκομικές περιοχές Σαμοθράκης και Μαρωνείας σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 70619/02-04-1996 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας και την υπ΄ αριθμ. 94528/17-03-2011 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων . Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή της ΠΑΜΘ την έκδοση απόφασης ανάθεσης καθηκόντων Δακοκτονίας σε προσωπικό της Υπηρεσίας μας ως εξής :
1. Καθήκοντα Δ/ντή εργασιών δακοκτονίας αναθέτουμε στον Τσαϊρίδη Σπυρίδωνα του Δημητρίου Γεωπόνο Δ/ντή της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.
2. Καθήκοντα επόπτη των τομέων ορίζουμε τον Τσιμοτούδη Απόστολο του Δήμου.
3. Καθήκοντα Λογιστή αναθέτουμε στην Τοπαλίδου Ανθή του Ιωάννη Διοικητικό-Λογιστικό υπάλληλο της Υπηρεσίας.
4. Καθήκοντα Γραμματέα και αποθηκάριου αναθέτουμε στην Μητρουλάκη Δημητρούλα του Παναγιώτη Διοικητικό-Λογιστικό υπάλληλο της Υπηρεσίας μας. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι οι Ε.Α.Σ. Έβρου και Ροδόπης με τα υπ΄αριθμ. 596/02-06-2011 & 1174/20-05-2011 έγγραφά τους μας έκαναν γνωστό ότι αδυνατούν να αναλάβουν την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς κατά το τρέχον έτος 2011.
Το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σαμοθράκης και του Δήμου Μαρωνείας με τις υπ΄ αριθμ. 151/2011 και 100/31-5-2011αποφάσεις τους μας γνωστοποίησαν ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών δακοκτονίας στις ελαιοκομικές περιοχές τους .
Κατόπιν τούτων η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την κήρυξη των περιοχών Σαμοθράκης και Μαρώνειας δακόπληκτες και την ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας δακοκτονίας στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Έβρου καθώς και την εξουσιοδότηση για την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων τα οποία θα συγκροτήσουν τα συνεργεία ψεκασμού δακοκτονίας, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 167690/27-05-2011 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την κατανομή εποχιακού προσωπικού στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Α. Την ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας δακοκτονίας στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ως εξής :
1. Καθήκοντα Δ/ντή εργασιών δακοκτονίας αναθέτουμε στον Τσαϊρίδη Σπυρίδωνα του Δημητρίου Γεωπόνο Δ/ντή της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.
2. Καθήκοντα επόπτη των τομέων ορίζουμε τον Τσιμοτούδη Απόστολο του Δήμου.
3. Καθήκοντα Λογιστή αναθέτουμε στην Τοπαλίδου Ανθή του Ιωάννη Διοικητικό-Λογιστικό υπάλληλο της Υπηρεσίας.
4. Καθήκοντα Γραμματέα και αποθηκάριου αναθέτουμε στην Μητρουλάκη Δημητρούλα του Παναγιώτη Διοικητικό-Λογιστικό υπάλληλο της Υπηρεσίας μας.
Β. Εξουσιοδοτεί την πιο πάνω υπηρεσία για την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων τα οποία θα συγκροτήσουν τα συνεργεία ψεκασμού δακοκτονίας, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 167690/27-05-2011 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την κατανομή εποχιακού προσωπικού στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 203 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 519 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 09:15
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 202 2011 Απόφαση 204 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή