Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 202

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 202 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων της 2/2011 Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα της ΠΕ Ξάνθης, της Περίληψης διακήρυξης καθώς και ορισμός Επιτροπών Ελέγχου του έργου της καθαριότητας και αξιολόγησης Αποτελεσμάτων και αξιολόγησης Ενστάσεων. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1942/9-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 202: Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η κ. Φώτω Γιατρέλλη υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Ξάνθης,έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοσίευση και διεξαγωγή του διαγωνισμού για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών καθαριότητας –σύμφωνα και με την υπ’αρ 38/2011 (Απόσπασμα 7ου Πρακτικού) σχετική σας απόφαση- παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τους όρους της 02/2011 Διακήρυξης, την Περίληψη της 02/2011 Διακήρυξης, τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου του έργου καθαριότητας καθώς και τη σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων (Πρόχειρων) Διαγωνισμών. Σχετικά με την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων (Πρόχειρων) Διαγωνισμών θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε πως η σύστασή της απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 4 και του άρθρου 38, παράγραφος 6 του π.δ. 118/2007. Επειδή από τις διατάξεις δεν ρυθμίζεται διαφορετικά, διατηρείται η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αρ 148/30-05-2011 απόφασή σας (Πρακτικό 15ο) και συμπεριλαμβάνεται στο υπ’αρ. 10221/ΞΔΔΟ0987/10- 03-2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 9/5/2011) έγγραφό μας. Μετά τα ανωτέρω και τη θετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της ΠΕ Ξάνθης κ. Κώστα Γούναρη η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση των όρων της 2/2011 Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα της ΠΕ Ξάνθης, της Περίληψης διακήρυξης καθώς και τον ορισμό Επιτροπών Ελέγχου του έργου της καθαριότητας, αξιολόγησης Αποτελεσμάτων και αξιολόγησης Ενστάσεων. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

                                                        ( μ ε 8 υ π έ ρ κ α ι 1 λ ε υ κ ό )
1. Εγκρίνει τους όρους της 2/2011 Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα της ΠΕ Ξάνθης, και την Περίληψη διακήρυξης . 2. Συγκροτεί Επιτροπή Ελέγχου του έργου της καθαριότητας αποτελούμενη από τους: i. Μούργου Δέσποινα, του κλάδου ΤΕ Εποπτών Υγείας της Δ/νσης Υγείας και αναπληρώτριά της την Κοντογιαννίδου Ζωή του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών. ii. Μαρίνη Άννα-Αργυρώ του κλάδου ΤΕ Εποπτών Υγείας της Δ/νσης Υγείας με αναπληρωτή της τον Φυτόπουλο Θεόκλητο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Γραμματέων της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού. iii. Μπεμπέκη Αθανασία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Δ/νσης Ανάπτυξης με αναπληρωτή της τον Χριστόδουλο Κατσούνη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Γραμματέων της  Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού. ΑΔΑ: 4Α2Χ7ΛΒ-Β Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης του έργου της καθαριότητας καθώς και υποδείξεις για την βελτίωση ή διόρθωσή του κατά περίπτωση κατά την κρίση της Επιτροπής. Η διάρκεια της Επιτροπής Ελέγχου θα διαρκέσει όσο και το έργο συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων της σύμβασης. 3. Οι Επιτροπές Αξιολόγησης αποτελεσμάτων και αξιολόγησης ενστάσεων διατηρούνται οι ίδιες , σύμφωνα με την αριθμ. 148/πρακ.15/30-5-2011 (ΑΔΑ:4Α3Ψ7ΛΒ-ΣΘ) απόφασή μας. Μειοψήφησε το μέλος της επιτροπής κ. Χρήστος Τρέλλης ο οποίος ψήφισε λευκό. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 202 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 564 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 09:37
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 201 2011 Απόφαση 203 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή