Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 192

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 192 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης: «Γεωτεχνική
έρευνα για τη μελέτη γεφυρών και βελτιώσεων επαρχιακής οδού Νο 9 (Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή –
Αρριανά)» Ανάδοχος: ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΕΠΕ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1942/9-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 192: Εισηγούμενος το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Ευάγγελος Παπαθεοδώρου υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Με την υπ' αρ. 59/πρ.13/10-7-2008 Απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης και με το από 2-10-2008 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, ανατέθηκε στο γραφείο ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ Ε.Π.Ε. (κατ. μελέτης 21) η «Γεωτεχνική έρευνα για τη μελέτη γεφυρών και βελτιώσεων επαρχιακής οδού Νο 9 (Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά)». Σύμφωνα με τη Σύμβαση και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, το αντικείμενο της μελέτης αφορά την εκτέλεση γεωερευνητικού προγράμματος (εκτέλεση γεωτρήσεων επιτόπου και εργαστηριακές δοκιμές) σε θέσεις έξι γεφυρών ή τεχνικών γεφύρωσης επί της προαναφερθείσης επαρχιακής οδού, συνολικού βάθους 625 m. Η Συμβατική αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης, καθορίσθηκε στο ποσό της Οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου και ανέρχεται στο ποσό των 155.990,00 € μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σύμφωνα με τα υποβληθέντα γεωτεχνικά προγράμματα (1ο και 2ο) όπως εγκρίθηκαν με τις α) 198/πρ.27/28-11-2008 και β) 214/πρ.29/16-12-2008 Αποφάσεις της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Ροδόπης. ο προϋπολογισμός αυξήθηκε στο ποσό των 233.979,13 €. Οι λόγοι για τους οποίους προέκυψε η αύξηση του προϋπολογισμού δίνονται τόσο στην Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Σ.Π. όσο και στην Απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής με αρ. 103/πρ.16/2-6-2009. Μετά την έγκριση του ανωτέρω Συγκριτικού Πίνακα, υπογράφτηκε στις 30-6-2009 η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση διαμορφώνοντας τον προϋπολογισμό του συμβατικού αντικειμένου στο ποσό των 233.979,13 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Οι προβλεπόμενες εργασίες εκτελέστηκαν κανονικά και τα αποτελέσματα των Γεωτεχνικών ερευνών εγκρίθηκαν με τις Αποφάσεις αρ. 80/πρ.14/4-5-2009 και αρ. 210/πρ.27/22-12-2010 της 4ης Ν.Ε. του Ν.Δ. Ροδόπης. Συνολικά έγιναν οι παρακάτω γεωτρήσεις, οι οποίες συνοδεύτηκαν και από τις αντίστοιχες εργαστηριακές έρευνες :
i) Τέσσερις γεωτρήσεις στο Μακροπόταμο (δύο ακρόβαθρα και δύο μεσόβαθρα)
ii) Έξι γεωτρήσεις στο Λίσσο (δύο ακρόβαθρα και τέσσερα μεσόβαθρα)
iii) Έξι γεωτρήσεις στο Ποντικόρεμα (δύο ακρόβαθρα και τέσσερα μεσόβαθρα)
iv) Τρεις γεωτρήσεις στο Βοσβόζη (δύο ακρόβαθρα και ένα μεσόβαθρο)
v) Τρεις γεωτρήσεις στον Τρελοχείμαρρο (δύο ακρόβαθρα και ένα μεσόβαθρο)
vi) Τρεις γεωτρήσεις στο Αμυγδαλόρεμα (δύο ακρόβαθρα και ένα μεσόβαθρο)
Ο 2ος Συγκριτικός Πίνακας συντάσσεται με σκοπό :
α) την προσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών σύμφωνα με τα όσα εκτελέσθηκαν.
β) την προσαρμογή των ποσοτήτων των εργαστηριακών δοκιμών με τα όσα εκτελέσθηκαν
γ) την μεταβολή του συντελεστή Φ.Π.Α. από 19% που ήταν στην αρχική σύμβαση σε 21% και τέλος σε
23% όπως ισχύει σήμερα.
Αναλυτικά, οι αλλαγές αφορούν :
 Την προσαρμογή βάση των εκτελεσθέντων εργασιών που αφορούν την μετακίνηση γεωτρητικού συγκροτήματος, τη χρήση βυτιοφόρου οχήματος, κατασκευής δικτύου και χρήσης αντλίας.
 Την προσαρμογή του κόστους διάτρησης και δειγματοληψίας βάση του είδους των λιθολογικών σχηματισμών που διατρήθηκαν.
 Την εκτέλεση επιπλέον των προβλεφθέντων δοκιμών SPT.
 Την προσαρμογή των εργαστηριακών δοκιμών όπως εκτελέστηκαν.
 την προσαρμογή του συντελεστή Φ.Π.Α. λαμβάνοντας υπόψη τους πιστοποιούμενους λογαριασμούς
(1ος, 2ος, και 3ος με 19% και πέραν αυτών με 23%).
Οι προτεινόμενες αλλαγές δίνονται συνοπτικά στον Πίνακα που ακολουθεί:

α/α Μελέτη Αμοιβή (€)
1ος Σ.Π. 2ος Σ.Π. ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Επί πλέον Επί έλαττον
1 Γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου 202.924,84 205.355,08 2.430,24
2 Εργαστηριακές δοκιμές 31.054,29 26.154,00 4.900,29
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 233.979,13 231.509,08 2.470,05
ΦΠΑ (19%) Αρχικής και συμπλ. Σύμβ. 44.456,03 44.456,03
ΦΠΑ (19%) 1ου, 2ου και 3ουΛογαριασμού 30.044,04 30.044,04
ΦΠΑ (23%) 4ουΛογαριασμού 12.012,36 12.012,36
ΦΠΑ (23%) (Υπόλοιπο προς πιστοπ.) 4865,63 4865,63
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 278.435,16 278.431,11 4,05

 

Τέλος, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του εν λόγω Συγκριτικού Πίνακα με την υπ’ αρ. 1/3/12-5-2011 Γνωμοδότησή του.
Μετά από τα παραπάνω η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης του θέματος, συνολικής δαπάνης 278.431,11 € μαζί με το Φ.Π.Α., που είναι κατά 4,05 € μειωμένος ως προς τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον συνημμένο 2ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών της μελέτης: «Γεωτεχνική έρευνα για τη μελέτη γεφυρών και βελτιώσεων επαρχιακής οδού Νο 9 (Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά)» Ανάδοχος: ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΕΠΕ., συνολικής δαπάνης 278.431,11 € μαζί με το Φ.Π.Α., που είναι κατά 4,05 € μειωμένος ως προς τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 192 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 487 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 09:54
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 191 2011 Απόφαση 193 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή