Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 188

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 188 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την ένταξη έργων στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜΘ για το έτος 2011.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1942/9-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 188: Εισηγούμενος το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τα υπ’ αριθμ. έγγραφα: 120/9-6-11 του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, 29083/Ξ-ΔΤΕ-1335/14-6- 2011 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης και 2081/10-6-2011 της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου τα οποία αναφέρονται σε Τροποποίηση του Προγράμματος έργων Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2011 της Περιφέρειας ΑΜΘ. Ειδικότερα το υπ’ αριθμ. 120/9-6-11 έγγραφο αναφέρεται στην ένταξη του έργου «Τεχνική Υποστήριξη της Νομαρχίας Ροδόπης , για την υποβολή προτάσεων για την χρηματοδότηση σε κοινοτικά Προγράμματα και προτάσεις Τουρισμού – Πολιτισμού» εγκεκριμένου προϋπολογισμού :44.900,00€ και πίστωσης 11.225,00€ στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι)ΚΑΕ : 2009ΚΠ00000153 το οποίο εκ παραδρομής δεν εντάχθηκε ενώ εκκρεμεί η τελευταία δόση για την αποπληρωμή του έργου. Το υπ’ αριθμ. 29083 Ξ-ΔΤΕ-1335/14-6-2011 έγγραφο αναφέρεται στην ένταξη του έργου: «Εγκατάσταση εφεδρικού αντλιοστασίου Εργοστασίου Ζάχαρης»προϋπολογισμού:59.000,00€ στο πρόγραμμα έργων της ΠΑΜΘ για το έτος 2011 (ΚΑΠ – Επενδύσεις). Το υπ’ αριθμ. 2081/10-6-11 έγγραφο αναφέρεται στην τροποποίηση του τίτλου του έργου «Καθαρισμός καναλιών με μηχανήματα της Νομαρχίας», του προγράμματος ΚΑΠ Επενδύσεις της Π.Ε. Έβρου με α/α (4) σε «Καθαρισμός ρεμάτων, καναλιών και διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών με μηχανήματα της Π.Ε. Έβρου (Δαπάνες προμήθειας καυσίμων, ορυκτελαίων και ανταλλακτικών» , στην ενίσχυση του διαθέσιμου υπόλοιπου του ανωτέρω έργου κατά 60.000,00 € το οποίο διαμορφώνεται από 69,37 σε 60.069,37 €, και ο προτεινόμενος προϋπολογισμός από 400.000,00 διαμορφώνεται σε 460.000,00 €, με ταυτόχρονη μείωση του διαθέσιμου υπολοίπου των παρακάτω έργων :
1. Μειώνουμε το διαθέσιμο υπόλοιπο του έργου «Δαπάνες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών» με α/α 42 κατά 30.000,00 € που διαμορφώνεται πλέον στα 24.535,36 € και ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του έργου από 227.983,50 διαμορφώνεται σε 197.983,50 €.
2. Μειώνουμε το διαθέσιμο υπόλοιπο του έργου «Αποθεματικό Νομάρχη» με α/α 43 κατά 30.000,00 € που διαμορφώνεται πλέον στα 28.312,60 € και ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του έργου από 537.938,35 διαμορφώνεται σε 507.938,35 €.
3. Τροποποιούμε τον τίτλο του έργου «Προμήθεια γόνου για τον εμπλουτισμό των φραγμάτων του ορεινού όγκου του Ν. Έβρου», του προγράμματος ΚΑΠ Επενδύσεις της Π.Ε. Έβρου με α/α (57) και διαθέσιμο υπόλοιπο 24.000,00 € σε «Προμήθεια αδρανών υλικών για τη βελτίωση βατότητας οδού πρόσβασης στο ΔΕΛΤΑ του ποταμού Έβρου».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την τροποποίηση του Προγράμματος έργων της ΠΑΜΘ έτους 2011 ως εξής:
1. Ένταξη του συνεχιζόμενου έργου « Τεχνική Υποστήριξη της Νομαρχίας Ροδόπης , για την υποβολή προτάσεων για την χρηματοδότηση σε κοινοτικά Προγράμματα και προτάσεις Τουρισμού – Πολιτισμού» στο πρόγραμμα ΚΑΠ( Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι ) της Π.Ε. Ροδόπης.
2. Ένταξη του έργου: «Εγκατάσταση εφεδρικού αντλιοστασίου Εργοστασίου Ζάχαρης» προϋπολογισμού:59.000,00€ στο πρόγραμμα έργων της ΠΑΜΘ για το έτος 2011 (ΚΑΠ – Επενδύσεις) της ΠΕ Ξάνθης.
3. Τροποποίηση του τίτλου του έργου «Καθαρισμός καναλιών με μηχανήματα της Νομαρχίας», του προγράμματος ΚΑΠ Επενδύσεις της Π.Ε. Έβρου με α/α (4) σε «Καθαρισμός ρεμάτων, καναλιών και διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών με μηχανήματα της Π.Ε. Έβρου (Δαπάνες προμήθειας καυσίμων, ορυκτελαίων και ανταλλακτικών» ,ενίσχυση του διαθέσιμου υπόλοιπου του ανωτέρω έργου κατά 60.000,00 € το οποίο διαμορφώνεται σε 60.069,37 €, και ο προτεινόμενος προϋπολογισμός από ΑΔΑ: 4Α357ΛΒ-Η2 400.000,00 διαμορφώνεται σε 460.000,00 €, με ταυτόχρονη μείωση του διαθέσιμου υπολοίπου των παρακάτω έργων :
4. Μείωση του διαθέσιμου υπόλοιπου του έργου «Δαπάνες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών» κατά 30.000,00 € που διαμορφώνεται πλέον στα 24.535,36 € και ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του έργου από 227.983,50 διαμορφώνεται σε 197.983,50 €.
5. Μείωση του διαθέσιμου υπόλοιπου του έργου «Αποθεματικό Νομάρχη» κατά 30.000,00 € που διαμορφώνεται πλέον στα 28.312,60 € και ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του έργου από 537.938,35 διαμορφώνεται σε 507.938,35 €.
6. Τροποποίηση του τίτλου του έργου «Προμήθεια γόνου για τον εμπλουτισμό των φραγμάτων του ορεινού όγκου του Ν. Έβρου», του προγράμματος ΚΑΠ Επενδύσεις της Π.Ε. Έβρου και διαθέσιμο υπόλοιπο 24.000,00 € σε «Προμήθεια αδρανών υλικών για τη βελτίωση βατότητας οδού πρόσβασης στο ΔΕΛΤΑ του ποταμού Έβρου». Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση του Προγράμματος έργων της ΠΑΜΘ έτους 2011 ως εξής:
1. Ένταξη του συνεχιζόμενου έργου « Τεχνική Υποστήριξη της Νομαρχίας Ροδόπης , για την υποβολή προτάσεων για την χρηματοδότηση σε κοινοτικά Προγράμματα και προτάσεις Τουρισμού – Πολιτισμού» στο πρόγραμμα ΚΑΠ( Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι ) της Π.Ε. Ροδόπης.
2. Ένταξη του έργου: «Εγκατάσταση εφεδρικού αντλιοστασίου Εργοστασίου Ζάχαρης» προϋπολογισμού:59.000,00€ στο πρόγραμμα έργων της ΠΑΜΘ για το έτος 2011 (ΚΑΠ – Επενδύσεις) της ΠΕ Ξάνθης.
3. Τροποποίηση του τίτλου του έργου «Καθαρισμός καναλιών με μηχανήματα της Νομαρχίας», του προγράμματος ΚΑΠ Επενδύσεις της Π.Ε. Έβρου με α/α (4) σε «Καθαρισμός ρεμάτων, καναλιών και διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών με μηχανήματα της Π.Ε. Έβρου (Δαπάνες προμήθειας καυσίμων, ορυκτελαίων και ανταλλακτικών» ,ενίσχυση του διαθέσιμου υπόλοιπου του ανωτέρω έργου κατά 60.000,00 € το οποίο διαμορφώνεται σε 60.069,37 €, και ο προτεινόμενος προϋπολογισμός από 400.000,00 διαμορφώνεται σε 460.000,00 €, με ταυτόχρονη μείωση του διαθέσιμου υπολοίπου των παρακάτω έργων :
4. Μείωση του διαθέσιμου υπόλοιπου του έργου «Δαπάνες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών» κατά 30.000,00 € που διαμορφώνεται πλέον στα 24.535,36 € και ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του έργου από 227.983,50 διαμορφώνεται σε 197.983,50 €.
5. Μείωση του διαθέσιμου υπόλοιπου του έργου «Αποθεματικό Νομάρχη» κατά 30.000,00 € που διαμορφώνεται πλέον στα 28.312,60 € και ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του έργου από 537.938,35 διαμορφώνεται σε 507.938,35 €.
6. Τροποποίηση του τίτλου του έργου «Προμήθεια γόνου για τον εμπλουτισμό των φραγμάτων του ορεινού όγκου του Ν. Έβρου», του προγράμματος ΚΑΠ Επενδύσεις της Π.Ε. Έβρου και διαθέσιμο υπόλοιπο 24.000,00 € σε «Προμήθεια αδρανών υλικών για τη βελτίωση βατότητας οδού πρόσβασης στο ΔΕΛΤΑ του ποταμού Έβρου».
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 188 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 417 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 09:49
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 187 2011 Απόφαση 189 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή