Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 187

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 187 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την παροχή εξουσιοδότησης στον Περιφερειάρχη για την υπογραφή Πρακτικών Συμβιβασμού.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1942/9-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 187: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το από 15-6-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής , τα εξής: Με τις αριθμ. 2/28051/4-4-2011 και 2/28947/4-4-2011 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών διατέθηκε ποσό 5.150.000,00 Ευρώ για την εξόφληση των μέχρι 31/12/2011, υποχρεώσεων της Περιφέρειας μας για την μεταφορά μαθητών. Στις ως άνω αποφάσεις διευκρινίζεται ότι με το παραπάνω ποσό, το οποίο είναι μειωμένο κατά 20% έναντι των οφειλών μας εξαντλείται η δυνατότητα του προϋπολογισμού για το έτος 2010 και δεν πρόκειται να δοθεί κανένα άλλα ποσό, ενώ πρέπει να διαπραγματευθούμε με τους μεταφορείς για τη χορήγηση έκπτωσης προκειμένου με το παραπάνω ποσό να εξοφληθεί το σύνολο των μέχρι 31-12- 2010 οφειλών.
Μετά από συσκέψεις που πραγματοποίησε η Περιφέρεια με τους μεταφορείς σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συμφωνήθηκε η μείωση των οφειλών για το χρονικό διάστημα από 10-9-2010 μέχρι 31-12-2010 κατά 20% επί της τιμής του κάθε δρομολογίου, όπως αυτή προκύπτει από την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου της παρ. 9 του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΙΒ .6071/26-8-1998 κατά τους διαγωνισμούς για το σχολικό έτος 2010 - 2011, ανεξάρτητα αν είχαν ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί και υπήρχαν υπογεγραμμένες συμβάσεις, με εξαίρεση τις μεταφορές με Ειδικά Μαθητικά Δελτία. Στα πλαίσια αυτά οι Οικονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων προχώρησαν σε υπολογισμούς των μειώσεων που πρέπει να γίνουν σε κάθε μεταφορέα και για την πραγματοποίηση των παραπάνω μειώσεων είναι απαραίτητο να υπογραφούν σχετικά πρακτικά συμβιβασμού μεταξύ του Περιφερειάρχη και του κάθε μεταφορέα. Δεδομένου ότι στο άρθρο 176 παρ. 1 περ. ζ του Ν. 3852/2910 « Νόμος για την αυτοδιοίκηση και αποκεντρωμένη διοίκηση», προβλέπεται ότι στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής ανήκει και ο συμβιβασμός για αντικείμενα μέχρι ποσού 15.000,00 Ευρώ και προκειμένου να μην δημιουργηθεί επιπλέον καθυστέρηση πληρωμής των μεταφορέων με τις μεμονωμένες για κάθε μεταφορέα εγκρίσεις μειώσεων από την επιτροπή σας. Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την παροχή εξουσιοδότησης στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης για την πραγματοποίηση των συμβιβασμών και την υπογραφή των Πρακτικών Συμβιβασμού για ποσά μέχρι 15.000,00 Ευρώ με τον κάθε μεταφορέα.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης για την πραγματοποίηση των συμβιβασμών και την υπογραφή των Πρακτικών Συμβιβασμού για ποσά μέχρι 15.000,00 Ευρώ με τον κάθε μεταφορέα μαθητών.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 187 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 431 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 09:47
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 185 2011 Απόφαση 188 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή