Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 185

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 185 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση δαπάνης για την αντιπροσωπεία των SPECIAL OLYMPICS .

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1942/9-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 185: Εισηγούμενος το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ.2106/17-6-11 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη στο οποίο αναφέρεται ότι : Από το Σάββατο έως την Δευτέρα 20-06-2011 θα παρευρεθεί στην περιοχή μας, αντιπροσωπεία των “Special Olympics” φέρνοντας την «Φλόγα της Ελπίδος» .Την αντιπροσωπεία θα αποτελούν 55 άτομα, στην πλειονότητά τους αθλητές της ελληνικής αποστολής στους αγώνες των Special Olympics. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης προτίθεται να παραχωρήσει ένα γεύμα στους αθλητές συνολικού προϋπολογισμού 1000€ .
Κατόπιν τούτου η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση δαπάνης ποσού 1.000€ για την παράθεση γεύματος στην αποστολή των “Special Olympics”.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
( 8 υ π έ ρ κ α ι  1 λ ε υ κ ό )

Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 1.000€ για την παράθεση γεύματος στην αποστολή των “Special Olympics”.

Μειοψήφησε το μέλος Σταύρος Καβαρατζής ψηφίζοντας λευκό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 185 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 401 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 09:46
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 184 2011 Απόφαση 187 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή