Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 181

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 16/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 181 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση παράτασης απόδοσης ΧΕΠ για αντικατάσταση αδειών κυκλοφορίας υπηρεσιακών αυτοκινήτων της ΠΕ Ξάνθης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Ιουνίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1789/1-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 181: Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού με το υπ΄ αριθμ. 25018/ΞΔΔΟ1166/26-5-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την παράταση ενός μήνα (έως 30-06- 2011) του αρ.ΧΕΠ 2/20-04-2011 συνολικού ποσού 225,00 € με ημερομηνία απόδοσης 30-05-2011, που εκδόθηκε στο όνομα του υπολόγου Καψάλη Παναγιώτη με Α.Φ.Μ. 049170190 / Δ.Ο.Υ. Ελευθερούπολης υπευθύνου κίνησης και μηχανημάτων έργου. Το αρ.ΧΕΠ 2/20-04-2011 εκδόθηκε προκειμένου να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση τριών αδειών κυκλοφορίας (ΚΗΗ 1488, ΚΗΗ 4150, ΚΗΙ 1430) οχημάτων της πρώην Νομ.Αυτ/σης Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης και έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας στην Π.Α.Μ.Θ. και η παράτασή του είναι αναγκαία για το λόγο ότι εκκρεμεί η έκδοση άλλου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων των συγκεκριμένων αυτοκινήτων.
Κατόπιν τούτου η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης απόδοσης ΧΕΠ αρ. 2/20-4-2011 αξίας € 225,00 για αντικατάσταση αδειών κυκλοφορίας των υπηρεσιακών αυτ/των ΚΗΗ 1488, ΚΗΗ 4150, ΚΗΙ 1430 της ΠΕ Ξάνθης μέχρι 30-6-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης απόδοσης ΧΕΠ αρ. 2/20-4-2011 αξίας € 225,00 για αντικατάσταση αδειών κυκλοφορίας των υπηρεσιακών αυτ/των ΚΗΗ 1488, ΚΗΗ 4150, ΚΗΙ 1430 της ΠΕ Ξάνθης κατά 1 μήνα δηλαδή μέχρι 30-6-2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 181 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 436 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 09:39
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 180 2011 Απόφαση 182 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή