Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 177

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 16/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 177 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τον ορισμό υπολόγου για την πληρωμή Ταχυδρομικών Τελών των Δ/νσεων Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου & Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας & Φ.Π. και Ανάπτυξης της ΠΕ Ροδόπης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Ιουνίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1789/1-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177
του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 177: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Ανάπτυξης της ΠΕ Ροδόπης με το υπ΄ αριθμ. 558/30-5-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την έκδοση Χ.Ε. Προπληρωμής ποσού 2.000,00 €, για ταχυδρομικά τέλη, για τις ανάγκες της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου & Τουρισμού, της Δ/νσης Βιομηχανίας Ενέργειας & Φ.Π. και της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης, στο όνομα του υπόλογου Άγγελος
Μουσελεμίδης του Παναγιώτη ΑΦΜ 063780015, μόνιμου υπάλληλου της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Ροδόπης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης του Ειδικού Φορέα 0351 ΚΑΕ 0823 οικονομικού έτους 2011. Ως ημερομηνία απόδοσης του Χ.Ε.Π. ορίζεται η 31/07/2011.
Κατόπιν τούτου η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος πληρωμής (ΧΕΠ), ποσού 2.000,00€ για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών , στο όνομα του υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης, Άγγελου Μουσελεμίδη, σε βάρος του Ειδικού Φορέα 0351 - ΚΑΕ 0823 .

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) ποσού 2.000,00€ για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών των Δ/νσεων Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου & Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας & Φ.Π. και Ανάπτυξης της ΠΕ Ροδόπης, στο όνομα του υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης, Άγγελου Μουσελεμίδη, σε βάρος του Ειδικού Φορέα 0351 - ΚΑΕ 0823. Με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 31/07/2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 177 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 365 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 14:14
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 176 2011 Απόφαση 178 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή