Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 176

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 16/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 176 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τον ορισμό υπολόγου για την πληρωμή Ταχυδρομικών Τελών αποστολής δεμάτων (COURIER) της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Ροδόπης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Ιουνίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1789/1-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 176: Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης με το υπ΄ αριθμ. 6018/31-5-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Για τις ανάγκες της αποστολής αλληλογραφίας της Υπηρεσίας Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης , είναι απαραίτητη η προπληρωμή τελών αποστολής δεμάτων (COURIER). Επειδή η παραπάνω δαπάνη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τακτικό ένταλμα πληρωμής , εισηγούμαστε την έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ( ΧΕΠ ) ποσού 1.500,00 € στο όνομα του υπαλλήλου μας Χριστακάκη Χαραλάμπου. Το παραπάνω ΧΕΠ θα εκδοθεί σε βάρος του Ειδικού Φορέα 0291 - ΚΑΕ 0829 , όπου και υπάρχει σχετική πίστωση.
Κατόπιν τούτου η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος πληρωμής (ΧΕΠ), ποσού 1.500,00€ για την πληρωμή τελών αποστολής δεμάτων (COURIER), στο όνομα του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας – Πολιτικής Γής, Χριστακάκη Χαραλάμπου, σε βάρος του Ειδικού Φορέα 0291 - ΚΑΕ 0829 .

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) ποσού 1.500,00€ για την πληρωμή τελών αποστολής δεμάτων (COURIER),, στο όνομα του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας – Πολιτικής Γής ΠΕ Ροδόπης, Χριστακάκη Χαραλάμπου, σε βάρος του Ειδικού Φορέα 0291 - ΚΑΕ 0829.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 176 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 427 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 09:26
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 175 2011 Απόφαση 177 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή