2011 Απόφαση 41

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 7/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 41 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικών ανοικτού διαγωνισμού «COMMONS - COMMON LAND FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT- Κοινή γη για την αειφόρο διαχείριση» του προγράμματος INTERREG IVC. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 31 Μαρτίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 760/24-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 41:Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Επιτροπή διαγωνισμού του έργου του θέματος , με το υπ’ αριθμ. 11938/2-ΠΕ 408/16-3-2011 έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Ο ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου: «COMMONS - COMMON LAND FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT- Κοινή γη για την αειφόρο διαχείριση», προϋπολογισμού (108.814,20€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., πραγματοποιήθηκε την 21-12- 2010 στα γραφεία της ΝΑ Δ Κ-Ξ. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν τρεις (3) εταιρίες:
1. ΕΨΙΛΟΝ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε.
2. ΕΝΩΣΗ: 1) ENVIROPLAN Α.Ε. 2) Ι. ΖΑΧΑΡΩΦ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
3. ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
Η Επιτροπή του διαγωνισμού αποτελούνταν, σε όλες τις φάσεις διεξαγωγής αυτού, από τους:
1. Μαυρίδη Σπύρο, υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ν. Α. Δράμας- Καβάλας- Ξάνθης, Πρόεδρο της επιτροπής
2. Χειμαριώτη Τριαντάφυλλο, υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ν. Α. Δράμας- Καβάλας- Ξάνθης, μέλος και
3. Σμολοκτού Ελένη, υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ν. Α. Δράμας- Καβάλας- Ξάνθης, μέλος, η οποία ήταν αναπληρωματική της Κολομόνδου Ελένης. σύμφωνα με την αρ. 1.22/15-11-2010 Απόφαση του 20ου Πρακτικού της Α' Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν.Α. Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης, η οποία παρέμεινε σε ισχύ και μετά την 1-1-2011, σύμφωνα με την αρ. Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 2067/14-01-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Γεν. Δ/νση Τοπικής Αυτ/σης. Η Επιτροπή αφού αρίθμησε τους φακέλους των προσφορών, τους αποσφράγισε, τους μονόγραψε, εξέτασε και μονόγραψε τα δικαιολογητικά συμμετοχής και κατόπιν συνέταξε Πίνακα Δικαιολογητικών. Κατά τη διαδικασία αυτή τα προσκομισθέντα από τις παραπάνω εταιρίες, βρέθηκαν σε πλήρη συνάφεια με τους όρους της Διακήρυξης (Πρακτικό με αριθ. πρωτ: 3458/21-12-2010). Η Επιτροπή συνέχισε με την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των παραπάνω εταιριών. Και οι τρεις τεχνικές προσφορές κρίθηκαν από την Επιτροπή παραδεκτές, σύμφωνες με τους όρους της Διακήρυξης και βαθμολογήθηκαν, σύμφωνα με τον πίνακα αξιολόγησης τεχνικών προσφορών (Πρακτικό με αριθ. πρωτ: 1777/104/3Μ-20Π).
Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των εταιριών και αφού τις μονόγραψε ανα φύλλο και δεν διαπίστωσε λάθη σε αυτές, συνέταξε τον Πίνακα Υποψήφιου Αναδόχου, σύμφωνα με τον οποίο η προσφορά της εταιρίας ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα, καθώς παρουσίασε τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς προς τη βαθμολογία της (Πρακτικό με αριθ. Πρωτ: 2623/163/10-2-2011). Σε καμία φάση του διαγωνισμού - μετά την κοινοποίηση των πρακτικών στους υποψηφίους και τηρώντας τις νόμιμες προθεσμίες - δεν υποβλήθηκε ένσταση από κάποιον υποψήφιο. Στη συνέχεια, η Επιτροπή κάλεσε τον υποψήφιο ανάδοχο να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Άρθρο 18 της Διακήρυξης, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης (με το υπ' αριθ. πρωτ.: 3100/209/16-2-2011 έγγραφο).
Η Επιτροπή αφού παρέλαβε εμπρόθεσμα όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, έκανε τον έλεγχο τους και διαπίστωσε την ακρίβεια και ορθότητα τους. Κατόπιν τούτου η Επιτροπή διαγωνισμού:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των πρακτικών και του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού και την κατακύρωσή του, στην εταιρία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., με συμβατικό τίμημα 81.610,65 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) (Πρακτικά με αριθ. πρωτ: 3796/273/25-2-2011). Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα συνημμένα Πρακτικά του διαγωνισμού και την κατακύρωσή του έργου: COMMONS - COMMON LAND FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT- Κοινή γη για την αειφόρο διαχείριση» του προγράμματος INTERREG IVC, στην εταιρία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. με συμβατικό τίμημα 81.610,65€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 41 /2011.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ (αναπληρωματικό)
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ (αναπληρωματικό)
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 685 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012 13:04
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 40 2011 Απόφαση 38 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή