2011 Απόφαση 40

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 7/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 40 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τον ορισμό υπολόγου έκδοσης ΧΕΠ ταχυδρομικών τελών της Π.Ε. Ξάνθης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 31 Μαρτίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 760/24-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 40: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Φώτω Γιατρέλλη υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Ξάνθης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα ταχυδρομικά τέλη όλων των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, παρακαλούμε να εγκρίνετε τον ορισμό του Τσολαρίδη Παντελή του Γρηγορίου με ΑΦΜ 03340892, υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, του κλάδου ΔΕ Οδηγών ως υπολόγου για ποσό € 2.300,00 του Ειδικού Φορέα 2072 και ΚΑΕ 0823 με ημερομηνία απόδοσης την 30η-05-2011.
Επειδή η παραπάνω δαπάνη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τακτικό ένταλμα πληρωμής, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) ποσού 2.300,00€ στο όνομα του υπαλλήλου Τσολαρίδη Παντελή του Γρηγορίου, υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, του κλάδου ΔΕ Οδηγών Π.Ε. Ξάνθης. Το παραπάνω ΧΕΠ θα εκδοθεί σε βάρος του Ειδικού Φορέα 2072 και ΚΑΕ 0823, όπου και υπάρχει σχετική πίστωση, με ημερομηνία απόδοσης την 30η-05-2011. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) ταχυδρομικών τελών ποσού 2.300,00€ στο όνομα του υπαλλήλου Τσολαρίδη Παντελή του Γρηγορίου, υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, του κλάδου ΔΕ Οδηγών Π.Ε. Ξάνθης. Το παραπάνω ΧΕΠ θα εκδοθεί σε βάρος του Ειδικού Φορέα 2072 και ΚΑΕ 0823, όπου και υπάρχει σχετική πίστωση, με ημερομηνία απόδοσης την 30η-05-2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 40 /2011.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ (αναπληρωματικό)
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ (αναπληρωματικό)
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 683 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012 12:56
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 39 2011 Απόφαση 41 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή