2011 Απόφαση 39

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 7/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 39 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Διοικητηρίου και λοιπών χώρων στέγασης υπηρεσιών της Π.Ε. Ξάνθης, μέχρι την ολοκλήρωση επόμενου διαγωνισμού.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 31 Μαρτίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 760/24-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη
Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία
Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος
Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου

ΑΠΟΦΑΣΗ 39: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Φώτω Γιατρέλλη υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Ξάνθης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: την ανάγκη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Διοικητηρίου και λοιπών χώρων μέχρι την έγκριση και ολοκλήρωση νέου διαγωνισμού,.
Η προμήθεια παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για την ομαλή λειτουργία του Φορέα μας έχει εξασφαλιστεί με παράταση μέχρι και την 28η-02-2011 μετά από την 156/01-12-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής βάσει των σχετικών διατάξεων που την προέβλεπαν στη Διακήρυξη και τη Σύμβαση. Η παράταση προβλεπόταν μονομερώς για διάστημα μόνο δύο μηνών (από 01-01-2011 έως 28- 02-2011). Από την 1η-3-2011 ο φορέας μας δεν μπορεί να προβεί σε άλλη παράταση με κίνδυνο να μείνει χωρίς υπηρεσίες καθαριότητας.
Για τα παραπάνω, και συγκεκριμένα για την απευθείας ανάθεση προμήθεια παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τις διατάξεις του Ν.2286/1995, άρθρο 2 (Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών), παράγραφος 12 δ (Με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση), εδάφιο V «Όταν για λόγους επείγουσας ανάγκης, που οφείλεται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις, δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπονται από τους κανονισμούς προμηθειών» καθώς και το γεγονός ότι η Διακήρυξη 13/2009 συντάχθηκε και δημοσιεύτηκε πριν τη δημοσίευση του Ν. 3852/2010 και ότι δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η καθυστέρηση στην ομαλή συγκρότηση και λειτουργία των αποφασιζόντων οργάνων και της διοίκησης εν γένει καθώς και της μη ύπαρξης Προϋπολογισμού.
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι η καθαριότητα αποτελεί ανάγκη για τη λειτουργία κάθε δημόσιας υπηρεσίας που αφορά τόσο στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας όσο και στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ως εκ τούτου συνδέεται άμεσα με την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.
Εν όψει αυτής της ανάθεσης, η Υπηρεσία μας έχει στη διάθεσή της τις εξής δύο οικονομικές
προσφορές :

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 23%

1. ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ
Ο.Ε.
Αρ. Πρωτ. 3209/660/17-02-2011

€ 4.188,00 € 5.151,24

2. “ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ” Κωνσταντίνος
Π. Παρασκευάς
Αρ. Πρωτ. 3212/661/17-02-2011

€ 5.580,00 € 6.863,4

 

Από τις δύο προσφορές προτείνεται να δοθεί η ανάθεση στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. επειδή κατέθεσε τη χαμηλότερη τιμή μέχρι του ποσού της απευθείας ανάθεσης των 20.000€ χωρίς Φ.Π.Α. και για όσο χρόνο χρειαστεί έως την ολοκλήρωση του νέου διαγωνισμού.
Οι πιστώσεις θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό των δωδεκατημορίων του α΄ τριμήνου του 2011 ποσού 9.546€, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από το τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης της υπηρεσίας μας, και το υπόλοιπο ποσό θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2011 που ήδη συντάσσεται.
Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Διοικητηρίου και λοιπών χώρων στέγασης υπηρεσιών της Π.Ε. Ξάνθης, μέχρι την ολοκλήρωση επόμενου διαγωνισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 8 υπέρ και 1 λευκό)

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση προμήθειας παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Διοικητηρίου και  λοιπών χώρων στέγασης υπηρεσιών της Π.Ε. Ξάνθης στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. με μηνιαία τιμή 5.151,24€ με ΦΠΑ, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και σε κάθε περίπτωση όχι πέρα των τριών μηνών.
Το μέλος της Επιτροπής Χρήστος Τρέλλης μειοψήφησε ψηφίζοντας λευκό διότι πιστεύει ότι πρέπει να προσληφθεί προσωπικό και όχι να γίνει διαγωνισμός.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 39 /2011.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ (αναπληρωματικό)
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ (αναπληρωματικό)
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 682 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012 11:44
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 37 2011 Απόφαση 40 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή