2011 Απόφαση 37

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 7/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 37 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση επιλογής Τράπεζας για την έντοκη κατάθεση των εσόδων της Περιφέρειας ΑΜΘ. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 31 Μαρτίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 760/24-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.
ΑΠΟΦΑΣΗ 37: Εισηγούμενος το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Γεώργιος Τσακίρης Δ/ντης Οικονομικού της ΠΑΜΘ έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ. Πρωτ.ΔΟ ΟΙΚ.653/29-3-2011 εισήγηση της Επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών για την έντοκη κατάθεση των εσόδων της ΠΑΜΘ στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με την αριθ. 20/14-2- 2011 απόφαση του, αποφάσισε την εκ νέου επιλογή Τράπεζας στην οποία θα τηρούνται σε λογαριασμούς όλα τα έσοδα, εκτός από αυτά του ΕΣΠΑ και θα γίνονται οι πληρωμές των δαπανών της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης στο εξής και μας όρισε ως επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών που θα υποβληθούν.
Η Δ/νση Οικονομικού, της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης κοινοποίησε με απόδειξη παραλαβής το υπ΄ αριθμόν 398/3-3-2011 έγγραφό της, για την επιλογή τράπεζας, στις τράπεζες που διατηρούν υποκαταστήματα στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης, διευκρινίζοντας τους απαραίτητους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όπως εμφανίζονται στο συνημμένο έγγραφο.
Στην παραπάνω πρόσκληση ανταποκρίθηκαν οι παρακάτω τράπεζες:
1. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ
2. ΑΤΤΙCA BANK AE
3. Γενική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ
4. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ
5. Εμπορική Τράπεζα ΑΕ
6. EFG EUROBANK ERGASIAS SA
7. MARFIN EGNATIA BANK AE
8. Τ ΒΑΝΚ ΑΕ
9. Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ
10. Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΕ
11. Τράπεζα MILLENNIUM AE
12. Τράπεζα PROBANK AE
Μετά την παραλαβή των προσφορών, παρόντων των εκπροσώπων των τραπεζών η επιτροπή αξιολόγησης αποφάσισε τα εξής:
1. Να μην αποδεχθεί τις προσφορές της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ, επειδή αυτές κατατέθηκαν εκπρόθεσμα και κατά συνέπεια να μην ανοιχτούν.
2. Να μην αποδεχθεί την προσφορά της EFG EUROBANK ERGASIAS SA, επειδή δεν αναφέρονταν ο παραλήπτης του φακέλου.
3. Έκανε αποδεκτές τις προσφορές των υπολοίπων τραπεζών και αφού προχώρησε στο άνοιγμα αυτών διαπίστωσε τα εξής: 
1) Τα επιτόκια καταθέσεων που προσφέρθηκαν για τους λογαριασμούς της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας- Θράκης είναι τα ακόλουθα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΣΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ

Ανεξαρτήτως ποσού
(Σήμερα 0,15%) +3,65%
Προθεσμιακή κατάθεση

3,80%
4,50%
ΑΤΤΙCA BANK AE

Ανεξαρτήτως ποσού
ΕΚΤ+2,60% (Σήμερα)

3,60%
Εμπορική Τράπεζα ΑΕ Ανεξαρτήτως ποσού 3,75%
MARFIN EGNATIA BANK AE

Κλιμακούμενο για 1 χρόνο
0-5 εκ. Ευρώ
5-10 εκ. Ευρώ
Πάνω από 20 εκ. Ευρώ

2,5%
3,5%
4,5%
5,5%
Τ ΒΑΝΚ ΑΕ

Κλιμακούμενο
0-3.000,99
3.001-10.000,99
10.001 και άνω

0%
1,25%
1,75%
Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ

1. Κλιμακούμενο
Μέχρι 1.500.000,00 €
Άνω των 1.500.000,00 €
2. Σταθερό για 3 χρόνια

3,00%
4,30%
4,10%
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΕς Ανεξαρτήτως ποσού
ΕΚΤ +1% (Σήμερα)
2,00%
Τράπεζα MILLENNIUM AE Ανεξαρτήτως Ποσού
Κυμαινόμενο ίσο με το εκάστοτε
Επιτόκιο διάθεσης των εντόκων
Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου,
Σήμερα
4,75%
Τράπεζα PROBANK AE Ανεξαρτήτως ποσού

4,02%

2) Η εκτέλεση εμβασμάτων και οι εντολές μεταφοράς ποσών σε λογαριασμούς τρίτων, σε άλλες τράπεζες και
εκτός της έδρας των υποκαταστημάτων προσφέρονται δωρεάν, μόνο από την τράπεζα MARFIN EGNATIA
BANK AE και την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, ενώ με χρέωση από τις υπόλοιπες τράπεζες.
3) Όλες οι τράπεζες χορηγούν δωρεάν μπλόκ επιταγών εκτός του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που παρέχει
δωρεάν 100 (20φυλλα) μπλόκ επιταγών.
4) Όλες οι τράπεζες χορηγούν δωρεάν την ακύρωση τυχόν αχρησιμοποίητων επιταγών εκτός από την
τράπεζα ΤΒΑΝΚ που απαιτεί 5€ /τεμάχιο και τις τράπεζες PROBANK AE και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Ελλάδος ΑΕ, οι οποίες δεν αναφέρονται καθόλου στον όρο αυτό.
5) Όλες οι τράπεζες έχουν την δυνατότητα να χορηγούν δωρεάν μηνιαία αντίγραφα κίνησης των λογαριασμών
μετά των υπολοίπων (extraits), στο χρόνο που ορίσθηκε.
6) Όλες οι τράπεζες παρέχουν δωρεάν την δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο τους (e-banking) για την
άντληση πληροφοριών κίνησης λογαριασμών, κατάθεσης μετρητών, επιταγών, εξόφλησης επιταγών.
Αναφορικά με τη valeur κατάθεσης μετρητών, επιταγών, εισερχόμενων εμβασμάτων παρέχεται αυθημερόν,
μόνο από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, την ΑΤΤΙCA BANK AE, την Εμπορική Τράπεζα ΑΕ, την
MARFIN EGNATIA BANK AE, την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ. και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΕ.
7) Όλες οι τράπεζες δεσμεύονται ότι θα διασφαλίσουν την αποκλειστική εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων
από συγκεκριμένο τραπεζικό υπάλληλο
8) Όσον αφορά τους λοιπούς όρους συνεργασίας, μόνο η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ προτείνει την τοποθέτηση,
μηχανημάτων εισπράξεων και πληρωμών (Easypay), σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, σε όποιους χώρους
χρειαστεί για την καταβολή από τους ενδιαφερόμενους των τελών αδείας και μεταβίβασης οχημάτων και την
πραγματοποίηση κάθε άλλης συναλλαγής.
Στην συνέχεια της αξιολόγησης η επιτροπή ομόφωνα έκρινε ως πλέον συμφέρουσα προσφορά αυτήν της
Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ για τους παρακάτω λόγους:
1. Το υψηλότερο σταθερό επιτόκιο (4,10%) για 3 χρόνια το οποίο κρίθηκε ως το πιο συμφέρον από όλα τα
κλιμακούμενα ή κυμαινόμενα επιτόκια δεδομένων και των οικονομικών συνθηκών της χώρας.
2. Καλύπτει το σύνολο των όρων που τέθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αν. Μακεδονίας-Θράκης
συγκεντρώνοντας την μεγαλύτερη βαθμολογία.
3. Πλέον των παραπάνω όρων παρέχει την δυνατότητα τοποθέτησης μηχανημάτων εισπράξεων και
πληρωμών (Easypay), σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, σε όποιους χώρους χρειαστεί για την καταβολή
από τους ενδιαφερόμενους των τελών αδείας και μεταβίβασης οχημάτων και την πραγματοποίηση κάθε
άλλης συναλλαγής.
Μετά τα παραπάνω η επιτροπή αξιολόγησης:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ για την τήρηση των λογαριασμών της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας- Θράκης.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την αναβολή του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις από την υπηρεσία.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 37 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ (αναπληρωματικό)
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ (αναπληρωματικό)
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 743 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012 11:22
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 36 2011 Απόφαση 39 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή