2011 Απόφαση 36

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 7/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 36 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τον ορισμό υπολόγου έκδοσης ΧΕΠ ταχυδρομικών τελών της ΠΑΜΘ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 31 Μαρτίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 760/24-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 36: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοίκησης της ΠΑΜΘ με το αριθμ. Πρωτ.630/15-3 2011 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Για τις ανάγκες της αποστολής της αλληλογραφίας των υπηρεσιών της έδρας της ΠΑΜΘ καθώς και της Π.Ε. Ροδόπης, είναι απαραίτητη η προπληρωμή ταχυδρομικών τελών στα ΕΛΤΑ. Επειδή η παραπάνω δαπάνη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τακτικό ένταλμα πληρωμής, η
υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) ποσού 2.500,00€ στο όνομα του υπαλλήλου Τσιναρίδη Δημήτριου. Το παραπάνω ΧΕΠ θα εκδοθεί σε βάρος του Ειδικού φορέα 0072-ΚΑΕ 0823, όπου και υπάρχει σχετική πίστωση.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) ταχυδρομικών τελών στα ΕΛΤΑ, ποσού 2.500,00€, στο όνομα του υπαλλήλου Τσιναρίδη Δημήτριου για τις ανάγκες αλληλογραφίας των υπηρεσιών της έδρας της ΠΑΜΘ καθώς και της Π.Ε. Ροδόπης. Το παραπάνω ΧΕΠ θα εκδοθεί σε βάρος του Ειδικού φορέα 0072-ΚΑΕ 0823, όπου και υπάρχει σχετική πίστωση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 36 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ (αναπληρωματικό)
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ (αναπληρωματικό)
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 650 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012 10:57
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 35 2011 Απόφαση 37 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή