2011 Απόφαση 35

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 7/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 35 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη» για το έτος 2011.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 31 Μαρτίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 760/24-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.
ΑΠΟΦΑΣΗ 35: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας της ΠΑΜΘ με το αριθμ. Πρωτ.962/31-3-2011 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Τα κουνούπια αποτελούν ένα σοβαρότατο παράγοντα επιρροής τόσο της οικονομίας περιοχών με αυξημένους πληθυσμούς κουνουπιών όσο και του κινδύνου εξάπλωσης ασθενειών που είναι φορείς τους. Ιδιαίτερα κατά τη φετινή περίοδο η καταπολέμηση των κουνουπιών θα πρέπει να διεξαχθεί ακολουθώντας κατά γράμμα τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και να οργανωθεί σωστά και έγκαιρα από τους εμπλεκόμενους φορείς λόγω της εμφάνισης κατά το προηγούμενο έτος (2010) του ιού του Δυτικού Νείλου, που είχε σαν συνέπεια ακόμη και το θάνατο συνανθρώπων μας, σε αρκετές περιοχές της χώρας και των κλιματικών αλλαγών που ευνοούν την ανάπτυξη μεγάλων πληθυσμών κουνουπιών κατά τους θερινούς μήνες. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σε εφαρμογή των αναφερομένων στα ανωτέρω, καθώς και την υπ’ αριθμ. 41/21-3 2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ και την με αριθμ. Υ1/Γ.Π.οικ.31343/17-03-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σας παρουσιάζουμε σχέδιο προκήρυξης Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά του έργου με τίτλο ««ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για το έτος 2011 που περιλαμβάνει τα παρακάτω δύο τμήματα:
ΤΜΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΥΜΦΩΝ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΣ.
TMHMA B: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΣ συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κατεπείγουσα εξέταση (λόγω του προχωρημένου της εποχής και πιθανής εκκόλαψης κουνουπιών) του θέματος και την έγκριση των όρων δημοπράτησης από την Οικονομική Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τα άρθρα 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διενέργεια Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη» για το έτος 2011 συνολικού προϋπολογισμού:1.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), καθώς και τους όρους δημοπράτησης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της απόφασης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 35 /2011.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ (αναπληρωματικό)
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ (αναπληρωματικό)
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 663 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012 10:53
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 34 2011 Απόφαση 36 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή