2011 Απόφαση 34

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 7/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 34 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τον ορισμό Νομικού συμβούλου με σκοπό την άσκηση των νόμιμων ένδικων μέσων σχετικά με το από 14-3-2011 Κατασχετήριο της εταιρείας «Α. Μπαμπαθανάσης & Σία Ο.Ε» κατά της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 31 Μαρτίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 760/24-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 34: Εισηγούμενος το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Γεώργιος Τσακίρης, Δ/ντης Οικονομικού της ΠΑΜΘ έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Στις 24/3/2011 μας κοινοποιήθηκε το από 14 Μαρτίου 2011 Κατασχετήριο (Κατάσχεση εις χείρας τρίτου, άρθρου 982 Κ. Πολ. Δ. ) της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία «Α. Μπαμπαθανάσης & Σία Ο.Ε» κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η οποία έχει υπεισέλθει αυτοδίκαια, από 01-01-2011, δυνάμει του άρθρου παρ. 2, του Ν. 3852/2010, στα δικαιώματα αλλά και στις υποχρεώσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης-Έβρου, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης, εις χείρας τρίτου, της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α. Ε» για το ποσό €25.707,80 εντόκως.
Το παραπάνω κατασχετήριο επιδόθηκε στην Κεντρική Υπηρεσία της Περιφέρειας, (Γραφείο Περιφερειάρχη), στις 18-03-2011 και περιήλθε στη Δ/νση Οικονομικού στις 24-3-2011. Δυνάμει της υπ’αριθμ.:207/ΔΠ-201/2010 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, υποχρεώθηκε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης-Έβρου, Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης, να καταβάλει στην εταιρεία «Α. Μπαμπαθανάσης & Σία Ο.Ε» το ποσό των εικοσιπέντε χιλιάδων, επτακοσίων επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών, (25.707,80 ευρώ) εντόκως, από την επόμενη της επίδοσης της διαταγής πληρωμής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Πρόκειται για δαπάνη η οποία εντάχθηκε στο έργο «Προμήθεια-Εγκατάσταση-Βελτίωση Τοπικών Αναμεταδοτών Περιοχής Οικισμού Νέδας – Πάτερμα» του Προγράμματος Επενδυτικών δαπανών από ΚΑΠ με προϋπολογισμό και εγκεκριμένη πίστωση € 25.000,00 με σκοπό να μπορέσουν να καταστούν προσιτά τα Ελληνικά κανάλια στο μειονοτικό πληθυσμό που κατοικεί στον ορεινό όγκο του νομού. Η Δ/νση Οικονομικού του Ν. Δ. Ροδόπης υπέβαλε τα δικαιολογητικά της δαπάνης για πληρωμή στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, η οποία επέστρεψε το φάκελο των δικαιολογητικών χωρίς την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, θεωρώντας τη δαπάνη μη νόμιμη. Στις 02-11-2010 εκδόθηκε από το Μονομελές
Πρωτοδικείο Ροδόπης η υπ’ αριθμ.: 207/ΔΠ-201/2010 Διαταγή Πληρωμής, με την οποία διατάσσει την πληρωμή € 25.707,80 εντόκως. Στη συνέχεια, στις 13-12-2010 επανυποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά της δαπάνης στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, η οποία μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους 2010 δεν εξέδωσε χρηματικό ένταλμα πληρωμής, με την αιτιολογία ότι αναμένει απάντηση από την 26η Δ/νση Συντονισμού και Ελέγχου και Εφαγμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Μετά τα παραπάνω, μας κοινοποιήθηκε η προαναφερόμενη κατάσχεση εις χείρας τρίτου, ήτοι, στην Τράπεζα MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ BANK όπου τηρούνται οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης.
Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τον ορισμό δικηγόρου με σκοπό την άσκηση των νόμιμων ένδικων μέσων για την πιο πάνω υπόθεση.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ορίζει την δικηγόρο Ευθυμία Καζάκη , ως Νομικό Σύμβουλο προκειμένου να ασκήσει όλα τα νόμιμα ένδικα μέσα σχετικά με το από 14-3-2011 Κατασχετήριο της εταιρείας «Α. Μπαμπαθανάσης & Σία Ο.Ε» κατά της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 34 /2011. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ (αναπληρωματικό)
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ (αναπληρωματικό)
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 647 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 11:35
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 33 2011 Απόφαση 35 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή