2011 Απόφαση 33

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 7/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 33 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την μεταφορά - μετακόμιση υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου Π.Α.Μ.Θ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 31 Μαρτίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 760/24-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 33: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με το αριθμ. Πρωτ.919/29-3-2011 έγγραφό της , αναφέρεται στο από 28-3 2011 συνημμένο Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού , για την μεταφορά υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου . Σύμφωνα με το πιο πάνω πρακτικό η επιτροπή διαγωνισμού αφού έλεγξε και τις πέντε προσφορές που κατατέθηκαν και διαπίστωσε ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις προτείνει ως μειοδότη τον Καζακίδη Αθανάσιο με 9.717,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ διότι είναι η χαμηλότερη και συμφερότερη προσφορά.
Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του συνημμένου Πρακτικού του διαγωνισμού και την ανάδειξη του Καζακίδη Αθανάσιου ως αναδόχου του έργου του θέματος με προσφορά 9.717,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό του πρόχειρου διαγωνισμού και την ανάδειξη του Καζακίδη Αθανάσιου ως αναδόχου για την μεταφορά των υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου από το κτίριο επί της Κωνσταντινουπόλεως 36 στο κτίριο επί της Καραολή & Δημητρίου 40 , με οικονομική προσφορά 9.717,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 33 /2011.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ (αναπληρωματικό)
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ (αναπληρωματικό)
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 643 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012 09:15
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 32 2011 Απόφαση 34 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή