2011 Απόφαση 32

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 6/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 32 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάρτιση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης οικονομικού έτους
2011.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Μαρτίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 736/23-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ιωάννης Τελλίδης (αναπληρωματικό) μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης μέλος 4) Νικόλαος Πατήρας (αναπληρωματικό ) μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 32: Εισηγούμενος το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης ο Γεώργιος Τσακίρης Δ/ντης Οικονομικού της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών την συνημμένη εισηγητική έκθεση στην οποία αναφέρεται ότι η τελική διαμόρφωση του Προϋπολογισμού κατά Περιφερειακές Ενότητες είναι ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΜΘ κ
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
1.Έσοδα 21.814.982,80 19.133.577,35 19.133.577,35 20.582.610,00 18.460.081,59 96.393.511,74

2.Ταμειακό
υπόλοιπο

6.808.008,85 2.253.149,78 8.139.627,42 12.111.689,00 7.902.564,30 37.215.039,35
ΣΥΝΟΛΟ 28.622.991,65 21.386.727,13 24.541.887,42 32.694.299,00 26.362.645,89 133.608.551,09

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 96.393.511,74
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 133.608.551,09
                            37.215.039,35
Το παραπάνω έλλειμμα καλύπτεται από το ισόποσο συνολικό ταμειακό υπόλοιπο το οποίο προκύπτει από τα επιμέρους ταμειακά υπόλοιπα των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν.Μακεδονίας – Θράκης. Συνημμένα επισυνάπτεται κατάσταση κωδικών αριθμών εξόδων δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
Κατόπιν τούτου η υπηρεσία:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κατάρτιση σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης οικονομικού έτους 2011.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :
Στο σημείο αυτό το λόγο πήραν οι σύμβουλοι Κων/νος Μιχελής και Σταύρος Καβαρατζής και ανέφεραν ότι συμφωνούν με τις γενικές αρχές του προϋπολογισμού με την επιφύλαξη να τοποθετηθούν αναλυτικότερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(με ψήφους 8 υπέρ και 1 λευκό)

Καταρτίζει σχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης οικονομικού έτους
2011, όπως φαίνεται στην συνημμένη εισηγητική έκθεση, και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο για ψήφιση , λόγω αρμοδιότητας.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Τρέλλης μειοψήφησε ψηφίζοντας λευκό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 32 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ (αναπληρωματικό)
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ (αναπληρωματικό)
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 644 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012 08:55
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 30 2011 Απόφαση 33 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή